B, C, D – poznáte označenie na ističoch?

B, C, D – poznáte označenie na ističoch?
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  3553 zobrazení
7
 0
Elektroinštalácie

Ističe sú najpoužívanejším prvkom nadprúdovej ochrany v domových elektroinštaláciách. Prvý parameter, ktorý si pri nich spravidla všímame, je hodnota ich menovitého prúdu, no okrem nej je ale dôležitá aj vypínacia charakteristika, ktorá udáva, po akom čase vzhľadom na veľkosť nadprúdu istič elektrický obvod tozpojí. Takže sa pozrime na problematiku charakteristiky ističov a povieme si aj, ktoré z nich by ste mali použiť na istenie jednotlivých gruhov obvodov vo vašej novej či rekonštruovanej elektroinštalácii.

Jeden istič, dve spúšte

Ističe sú vratné prvky nadprúdovej ochrany. To znamená, že ak istič preruší elektrický obvod v dôsledku poruchy, môžete ho znova manuálne zapnúť. Mechanizmus ističa obsahuje tzv. zapínací zámok, ktorý zabezpečuje, že po automatickom vypnutí ho nemôžete znova len tak zapnúť, pokiaľ by príčina vypnutia stále trvala (obvodom by tiekol nadprúd, ale by bol v skrate). Vypnutiu ističa nemôžete zabrániť ani tým, že budete jeho zapínaciu páčku pridŕžať rukou v zapnutej polohe, nakoľko to takto nefunguje - istič vykoná rozpojenie obvodu aj napriek tomu.

Bežné ističe pre domáce použitie sa skladajú z dvoch typov spúští:

  • Tepelná spúšť – Je tvorená bimetalovým pásikom, ktorý sa skladá z dvoch kovov s rôznou tepelnou rozťažnosťou. Pásik sa vplyvom prechodu el. prúdu zahrieva, pri nadprúde sa vplyvom vysokej teploty ohne na jednu stranu a zatlačí na zámok ističa, ktorý sa uvoľní a rozpojí kontakt.

  • Elektromagnetická spúšť – Funguje na princípe elektromagnetu, ktorý pri vysokom nadprúde (typickom pre skrat v el. obvode) okamžite zareaguje a pritiahne k sebe kotvu, ktorá uvoľní zámok ističa. Ten elektrický obvod rýchlo rozpojí – ešte skôr, než skratový prúd dosiahne maximum.

Menovitý prúd

Menovitý prúd ističa udáva orientačnú hodnotu prúdu, pri ktorom istič obvod preruší. V skutočnosti teda ide skôr o určitý rozsah hodnôt. Práve tento rozsah je daný vypínacími charakteristikami na obr. 1.

Obr. 1 – Približná vypínacia charakteristika ističov B, C a D.

Ako vidíte, ističe s charakteristikou B, ktoré sú bežne používané na istenie zásuvkových a svetelných okruhov v domových elektroinštaláciách, okamžite prerušia obvod cca pri 3 – 5,5-násobku menovitého prúdu. Pri ističoch s charakteristikou C je to 5,5 – 10-násobok a pri charakteristike D dokonca 10 – 20-násobok.

Charakteristika ističa Násobok menovitého prúdu, pri ktorom istič okamžite preruší obvod Použitie
B 3 - 5.5 ochrana el. vedenia, zásuvkové a svetelné obvody v domácnosti
C 5.5 - 10 menšie elektromotory, transformátory, zváracie stroje, väčšie svetelné okruhy 
D 10 - 20 veľké indukčné a kapacitné záťaže 

Tabuľka 1 – Použitie ističov v domácich elektroinštaláciách podľa ich charakteristiky.

Uvedené charakteristiky ističov sú v súlade s vypínacími časmi pri skratovom prúde, ktoré predstavujú 0,4 s pre napätie do 230 V, 0,2 s pri napätí do 400 V a 0,1 s pri napätí nad 400 V – všetky napätia oproti ochrannému vodiču. Pohybujú sa v rámci tolerancií, ktoré sú spôsobené napr. rozdielnou teplotou okolia či rozdielnou teplotou samotného ističa, ktorý sa zahrieva aj v dôsledku prechodu menšieho el. prúdu.

Charakteristiky B, C a D definuje norma STN EN 60898-1. Okrem nej však existuje aj norma STN EN 60947-2: Spínacie a riadiace zariadenia nízkeho napätia – Časť 2: Ističe. Tá prenecháva výrobcom voľnosť v pomenovaní jednotlivých charakteristík, pričom stanovuje referenčnú teplotu okolia 40 °C namiesto 30 °C pri STN EN 60898-1 a tiež odlišnú toleranciu pre oblasť nízkych nadprúdov. V domácich elektroinštaláciách sa však väčšinou stretnete iba s charakteristikami B, C a D.

"Béčko" nevyhovie všade

Pre bežné spotrebiče v domácnosti (žiarovky, TV, počítač, el. rúra atď.) vypínacia charakteristika B úplne postačuje. Situácia sa však môže zmeniť pri používaní indukčnej záťaže -  silné elektromotory, silnejšie vysávače, elektrické náradie, zváracie transformátory, ktoré pri rozbehu, respektíve zapnutí potrebujú niekedy až 8-násobný rozbehový prúd oproti bežnej prevádzke. Podobne sú na tom aj spotrebiče s tzv. kapacitnou záťažou. Ide najmä o tie so spínanými zdrojmi, ako napríklad zváracie invertory, výkonné elektronické predradníky pre žiarivky, výkonné počítačové zdroje a pod.

Aj v prípade, ak trvalý príkon indukčných a kapacitných spotrebičov nie je príliš vysoký, tak tie dokážu pri spustení spoľahlivo "zhodiť" istič s charakteristikou B. Mali by ste pre ne teda voliť ističe s charakteristikou C, pre veľmi vysoké zapínacie prúdy dokonca charakteristiku D, alebo zvážiť použite špeciálneho obvodu zabezpečujúceho plynulý nábeh zariadenia, bez vybavenia ističa - softstart obvod.

Pamätajte, že

Pri nesprávne zvolenom ističi a napr. príliš dlhom vedení  nemusí istič pri skrate prerušiť obvod včas, čo môže mať za následok zničenie pripojených spotrebičov, el. vedenia či vznik požiaru. Nedá sa teda zovšeobecniť, že 16 A ističe sú vhodné pre zásuvkové okruhy s prierezom vodičov 2,5 mm2 a 10 A ističe zase pre svetelné okruhy s prierezom vodičov 1,5 mm2. Do úvahy musíte brať aj už spomínanú charakteristiku a okrem nej i dĺžku kábla, typ kábla a spôsob jeho uloženia. Voľbu menovitého prúdu a charakteristiky ističa teda vždy prenechajte projektantovi alebo kvalifikovanému elektrikárovi.

Zapamätajte si:

  • pri ističoch si všímajte nielen hodnotu menovitého prúdu, ale najmä jeho vypínaciu charakteristiku,

  • ističe B sa hodia pre bežné svetelné a zásuvkové obvody, ale už nie  pre veľké záťaže

  • pre elektromotory, elektrické náradie, zváračky či silné spínané zdroje alebo svetelné obvody s veľkým počtom žiariviek sú vhodnejšie ističe charakteristiky C a D,

  • C a D ističe sa používajú najmä v domácich dielňach, garážach, záhradách, pre vonkajšie zásuvky a tiež v priemysle,Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

       

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vaša reklama na tomto mieste

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

ourpcb Promo

PCBWay Promo

ourpcb Promo

PCBWay Promo

ourpcb Promo


Webwiki Button