Parazitná kapacita v zapojení, prevencia voči jej vzniku a účinné metódy potláčania

Parazitná kapacita v zapojení, prevencia voči jej vzniku a účinné metódy potláčania
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  109 zobrazení
2
 0
Rádioamatérov almanach
   

Parazitná kapacita je nevyhnutná a zvyčajne nežiaduca kapacita, ktorá existuje medzi časťami elektronickej súčiastky alebo obvodu len preto, že sú blízko seba. Keď sú dva elektrické vodiče pri rôznych napätiach blízko seba, elektrické pole medzi nimi spôsobuje, že sa na nich ukladá elektrický náboj a tento efekt je kapacita. Parazitná kapacita je jedným z najčastejších problémov, ktorý sa vyskytuje v elektronických zapojeniach a jej prítomnosť môže mať negatívny vplyv na výkon, stabilitu a presnosť elektronických obvodov. V tomto článku sa budeme venovať parazitnej kapacite v zapojení, jej vzniku, prevencii a účinným metódam jej potláčania.

Parazitná kapacita v zapojení

Parazitná kapacita je nežiaduci kapacitný prvok, ktorý vzniká medzi vodivými prvkami v elektronických obvodoch. Môže vzniknúť medzi vodičmi, medzi vodičom a zemou, alebo medzi rôznymi časťami plošného spoja. Jej hodnota môže byť neúmyselná, alebo v niektorých prípadoch môže byť využitá ako súčasť konštrukcie.

Parazitná kapacita môže mať negatívny vplyv na rôzne typy elektronických zariadení a obvodov. Niektoré z týchto zariadení zahŕňajú:

 1. Vysokofrekvenčné obvody: V obvodoch pracujúcich s vysokými frekvenciami, ako sú rádiové vysielače, mikrovlnné zariadenia, antény a bezdrôtové komunikačné systémy, je parazitná kapacita zvlášť problematická. Môže spôsobiť stratu signálov, skreslenie frekvenčnej charakteristiky a zníženie výkonu týchto obvodov.
 2. Integrované obvody: V moderných integrovaných obvodoch s vysokou hustotou komponentov sa parazitná kapacita stáva významným faktorom. Môže ovplyvňovať správne fungovanie logických hradiel, pamäťových buniek a iných častí IC, čo vedie k zníženiu rýchlosti prenosu a spomaleniu celkového výkonu.
 3. Napájacie a distribučné siete: V elektronických zariadeniach s komplexnými napájacími sieťami môže parazitná kapacita spôsobiť problémy s riadením napätia a stabilnosťou napájania. Môže viesť k zmenám napäťových úrovní, rušeniu signálov a zhoršeniu energetickej účinnosti.
 4. Audio zariadenia: V audio systémoch a zvukových zariadeniach, ako sú reproduktory, mikrofóny a ozvučovacie systémy, môže parazitná kapacita ovplyvňovať kvalitu zvuku. Môže spôsobiť skreslenie, nedostatočnú reprodukciu frekvencií a obmedziť dynamický rozsah zvuku.
 5. Vysokorýchlostné rozhrania: V moderných vysokorýchlostných rozhraniach, ako sú USB, Ethernet, HDMI a ďalšie, je parazitná kapacita významnou vlastnosťou. Môže mať vplyv na prenosovú rýchlosť, signálový tvar, a tým aj na spoľahlivosť a kvalitu prenosu dát.

Tieto sú len niektoré príklady zariadení, na ktoré má parazitná kapacita negatívny vplyv. V skutočnosti môže byť jej vplyv pozorovaný vo väčšine elektronických zariadení a obvodov, preto je dôležité brať ju do úvahy pri návrhu, vývoji a testovaní elektronických systémov.

Vznik parazitickej kapacity

Parazitná kapacita vzniká vďaka fyzikálnym vlastnostiam v elektronických obvodoch a zariadeniach v dôsledku nežiaducej interakcie medzi vodičmi, vodičovými štruktúrami alebo komponentmi. Pri blízkom umiestnení vodičov s rôznym potenciálom sa medzi nimi vytvára elektrické pole, ktoré spôsobuje kapacitné efekty. Je spôsobená prítomnosťou nežiaducich izolovaných alebo blízkych vodičov, prechodmi medzi vrstvami materiálov, plošnými štruktúrami alebo pripojením k plošným vodivým plochám. Parazitná kapacita je vlastne kapacitná spojitosť medzi týmito vodičmi a štruktúrami. Pri nízkych frekvenciách možno parazitnú kapacitu zvyčajne ignorovať, ale vo vysokofrekvenčných obvodoch môže predstavovať veľký problém. V obvodoch zosilňovačov s rozšírenou frekvenčnou odozvou môže parazitná kapacita medzi výstupom a vstupom pôsobiť ako spätná väzba, čo spôsobuje kmitanie obvodu pri vysokej frekvencii. Tieto nežiaduce oscilácie sa nazývajú parazitné oscilácie.

Vo vysokofrekvenčných zapojeniach sa parazitná kapacita môže kombinovať s rozptýlenou indukčnosťou, ako sú prívody súčiastok, a vytvárať rezonančné obvody, čo tiež vedie k parazitným osciláciám. Vo všetkých induktoroch bude parazitná kapacita rezonovať s indukčnosťou pri určitej vysokej frekvencii, čím sa induktor stane samorezonančným; táto frekvencia sa nazýva samorezonančná frekvencia. Nad touto frekvenciou má induktor v skutočnosti kapacitnú reaktanciu.

Výpočet a prípadná následná kompenzácia parazitickej kapacity môže byť zložitým počinom, pretože závisí od geometrie vodičov, ich umiestnenia, materiálových vlastností, konštrukcie a frekvencie signálu. Existujú však niektoré vzorce a aproximácie, ktoré sa používajú na výpočet parazitickej kapacity v rôznych situáciách. Tu sú niektoré základné prístupy a vzorce:

 1. Parazitná kapacita medzi dvoma paralelnými vodičmi:

  Kapacita C = ε₀ * εᵣ * (L / d)

  kde C je parazitná kapacita, ε₀ je permitivita vákua (8.854 x 10⁻¹² F/m), εᵣ je relatívna permitivita materiálu, L je dĺžka paralelných vodičov a d je vzdialenosť medzi nimi.

 2. Parazitná kapacita medzi vodičom a zemou (ground):

  Kapacita C = ε₀ * εᵣ * (A / h)

  kde C je parazitná kapacita, ε₀ je permitivita vákua, εᵣ je relatívna permitivita materiálu, A je plocha vodiča a h je vzdialenosť medzi vodičom a zemou.

 3. Parazitná kapacita v plošných štruktúrach:

  Kapacita C = ε₀ * εᵣ * (W / t)

  kde C je parazitná kapacita, ε₀ je permitivita vákua, εᵣ je relatívna permitivita materiálu, W je šírka štruktúry a t je hrúbka materiálu.

Je dôležité poznamenať, že tieto vzorce sú zjednodušené aproximácie a skutočné výpočty parazitickej kapacity môžu byť zložitejšie, najmä pri komplexných geometriách a viacvrstvových štruktúrach. Použitie simulačných nástrojov a metód je často potrebné na presný výpočet parazitickej kapacity v konkrétnych aplikáciách.

Prevencia voči vzniku parazitickej kapacity

Prevencia voči vzniku parazitickej kapacity je dôležitá pre dosiahnutie správneho a stabilného fungovania elektronických obvodov. Niekoľko kľúčových opatrení môže byť použitých na minimalizáciu parazitickej kapacity:

 1. Správny návrh dosiek plošných spojov: Pri návrhu dosiek plošných spojov je dôležité minimalizovať vzdialenosť medzi vodičmi a izoláciou. Správne umiestnenie a rozmiesťovanie vodičov môže znížiť vplyv parazitickej kapacity.
 2. Zníženie počtu prechodov: Prechody sú užitočné pri vytváraní kompaktnej dosky plošných spojov, ale ich príliš veľký počet môže vniesť značnú parazitnú kapacitu. Priechodky používajte striedmo a snažte sa vyhnúť ich používaniu na vysokorýchlostných trasách.
 3. Vhodné použitie základnej roviny: Hoci sa vnútorná uzemňovacia rovina odporúča na zníženie bludnej indukčnosti, EMI a rozptylu tepla, nezabudnite, že by mohla tiež zvýšiť parazitnú kapacitu. Pred pokrytím celej vnútornej vrstvy uzemňovacou rovinou zvážte výhody a nevýhody.
 4. Použitie správnych materiálov: Výber správnych materiálov s nízkou permitivitou a nízkou schopnosťou hromadenia náboja môže minimalizovať vzník parazitickej kapacity. Izolátory s nízkou permitivitou, ako je napríklad vzduch, majú nižšiu schopnosť vytvárať parazitickú kapacitu.
 5. Správne umiesťovanie a návrh vodičov: Pri návrhu a rozmiesťovaní vodičov je dôležité minimalizovať ich blízkosť a aj ich prípadné kríženie. Tým sa znižuje pravdepodobnosť vzniku parazitickej kapacity medzi nimi.
 6. Použitie obvodových techník: Existuje niekoľko obvodových techník, ktoré môžu pomôcť v potláčaní parazitickej kapacity. Medzi ne patria použitie vyrovnávacích kondenzátorov, štítov, uzemnenia a správneho umiestnenia a rozmiesťovania komponentov.

Účinné metódy potláčania parazitickej kapacity

Ak sa parazitná kapacita vyskytuje v elektronickom zapojení, existujú rôzne metódy a techniky, ktoré môžu byť použité na jej potlačenie. Tu sú niektoré z týchto metód:

 1. Použitie vyrovnávacích kondenzátorov: Vyrovnávacie kondenzátory sa používajú na absorbovanie a vyrovnávanie parazitickej kapacity v zapojení. Správne dimenzionované kondenzátory môžu efektívne potláčať kapacitné efekty.
 2. Zväčšite vzdialenosť medzi vodičmi: Ak je to možné, umožnite v konštrukcii väčšiu vzdialenosť medzi vodičmi. Kapacita je nepriamo úmerná vzdialenosti medzi vodičmi. Väčší odstup zníži parazitnú kapacitu a efekty, ako je krížové prepojenie.
 3. Vhodne použite uzemňovacej roviny: Hoci sa vnútorná uzemňovacia rovina odporúča na zníženie bludnej indukčnosti, EMI a rozptylu tepla, nezabudnite, že by mohla zvýšiť parazitnú kapacitu. Pred pokrytím celej vnútornej vrstvy uzemňovacou rovinou zvážte výhody a nevýhody.
 4. Znížte počet priechodiek: Pri vytváraní kompaktnej dosky plošných spojov sú priechodky užitočné, ale ich príliš veľký počet môže spôsobiť značnú parazitnú kapacitu. Priechodky používajte striedmo a snažte sa vyhnúť ich používaniu na vysokorýchlostných trasách.
 5. Použitie štítov a puzdier: Použitie štítov a puzdier okolo vodičov a komponentov môže poskytnúť fyzickú bariéru, ktorá minimalizuje vzájomnú interferenciu a vytváranie parazitickej kapacity.
 6. Správny výber a umiestnenie komponentov: Správny výber a umiestnenie komponentov v zapojení môže mať významný vplyv na minimalizáciu parazitickej kapacity. Správne rozmiesťovanie a orientácia komponentov môže minimalizovať blízkosť vodičov a znižovať kapacitné efekty.

Záver

Parazitná kapacita je bežným problémom v elektronických zapojeniach, ktorý môže mať negatívny vplyv na ich výkon a stabilitu. Prevencia voči vzniku parazitickej kapacity a použitie účinných metód na jej potlačenie sú dôležité pre dosiahnutie správneho fungovania elektronických obvodov. Správny návrh, výber materiálov, obvodové techniky a potlačovacie metódy môžu výrazne prispieť k minimalizácii parazitickej kapacity a zabezpečiť optimálny výkon elektronických zariadení.

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok?

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok a chceli by ste sa o to podeliť s viac ako 360.000 čitateľmi? Tak neváhajte a dajte nám vedieť, radi ju uverejníme a to vrátane obrazových a video príloh. Rovnako uvítame aj autorov teoretických článkov, či autorov zaujímavých videí z oblasti elektroniky / elektrotechniky.

Kontaktujte nás!


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

Blank Baneer

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

Blank Baneer

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

Blank Baneer

ALLPCB Promo

Webwiki Button