Fórum ElektroLab.eu

Pokládka silových elektrických rozvodov

Pokládka silových elektrických rozvodov
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  368 zobrazení
1
 0
Elektroinštalácie

Výstavba elektrických rozvodov

Rozvody sa vyhotovujú:

 • holými vodičmi
 • izolovanými vodičmi v inštalačných rúrkach (lištách)
 • mostíkovými vodičmi v omietke, na povrchu alebo konštrukciách
 • káblami uloženými v zemi, v elektroinštalačnom kanáli, na rošte, v žľabe, na konzolách, izolátoroch alebo nosnom lane

Rozvody sa majú vyhotoviť prehľadne a priamočiaro tak, aby opravy, údržba, odborné prehliadky, skúšky a kontroly bolo možné uskutočniť jednoduchým spôsobom. Musia byť chránené pred mechanickým poškodením pred koróziou, vlhkosťou, vibráciami a pod.

Pri montáži sa treba riadiť pokynmi výrobcu (napätie, prúdová zaťažiteľnosť, dovolená teplota). Rozvody sa dimenzujú podľa STN 33 2000-4-43 a STN 33 2000-5-52. Vzdialenosti medzi vodičmi a káblami sa volia podľa druhu izolácie a spôsobu uloženia. Vedenia rôznych sústav sa nesmú navzájom ovplyvňovať.

Samotné prúdové obvody musia mať počet vodičov potrebných pre funkciu a ochranu pred úrazom elektrickým prúdom.

Súbehu a križovaniu silových a oznamovacích vedení sa treba vyhýbať. Pri nutnom súbehu obidvoch vedení do dĺžky 5 m je treba dodržať vzdialenosť medzi vedeniami 3 cm. Pri súbehu dlhšom ako 5 m je vzdialenosť medzi vedeniami 10 cm. Pri križovaní silového a oznamovacieho vedenia je ich vzdialenosť minimálne 1 cm.

Rozvody holými vodičmi

Môžu sa pužiť vo vonkajších priestoroch na budovách a v prostrediach s neprieznivým pôsobením vonkajších vplyvov ako spojovacie vedenia medzi objektmi. Nesmú sa používať v inštaláciách bytov, budov občianskej výstavby a v priestoroch úrístupným laikom. Všetky vodiče rovnakého prúdového obvodu sa uložia spoločne. Neuzemnené holé vodiče sa musia uložiť na vhodné izolátory s minimálnou výškou podľa STN 3 2000-4-41.

Vzhľadom na mechanickú pevnosť sú dovolené minimálne prierezy jadier:

* V rozvodoch už jestvujúcich sa môžu použiť uvedené prierezy po celú dobu životnosti rozvodu

Minimálna vzdialenosť vodičov do 1000 V závisí od rozpätia podpier:

Minimálne prierezy jadier izolovaných vodičov uložených na podperách:

* V rozvodoch už jestvujúcich sa môžu použiť uvedené prierezy po celú dobu životnosti rozvodu

Minimálne vzdialenosti medzi vodičmi a vzdialenosti od stien a iných predmetov pri rozvodoch izolovanými vodičmi:

 

Rozvody v elektroinštalačných rúrkach a lištách

Pri montáži rozvodov sa musia dodržať nasledovné požiadavky:

 • veľkosť inštalačných rúrok sa zvolí tak, aby sa do nich dal vtiahnuť požadovaný počet vodičov bez poškodenia
 • vodiče rôznych prúdových sústav, vodiče s rôznym napätím a vodiče rôznych prúdových obvodov sa nesmú umiestniť v jednej elektroinštalačnej rúrke
 • vodiče, ktoré nesmú byť uložené v spoločnej inštalačnej rúrke, nesmú byť ani v spoločnej elektroinštalačnej škatuli alebo rozvodke
 • keď vodiče rôznych prúdových obvodov prechádzajú tou istou elektroinštalačnou škatuľou, môžu sa v nej prerušiť iba vodiče jedného prúdového obvodu
 • paralelne vedené vodiče rovnakého obvodu sa odporúča umiestniť v spoločnej rúrke
 • vodiče združených obvodov sa musia klásť do jednej inštalačnej rúrky
 • polomer ohybu rúrky je približne 4 násobok jej vonkajšieho priemeru
 • elektroinštalačné škatule sa musia vyhotovovať danému prostrediu
 • elekrtoinštalačné škatule umiestnené v dosahu ruky musia mať kryty odoberateľné pomocou nástroja
 • dĺžka úseku medzi škatuľami alebo vývodom k prístroju nemá byť väčšia ako 15 m v priamom úseku a 10 m pri vedení s ohybmi

Výnimky platné pre rozvody v spoločných rúrkach:

 • do spoločných rúrok sa môžu uložiť vodiče telekomunikačných, ovládacích a pomocných obvodov, ak predpis nestanový inak
 • pomocné a riadiace obvody môžu byť v jednej rúrke so silnoprúdovým obvodom, ktorý napája rovnaké zariadenie
 • rôzne silové obvody môžu byť v spoločnej rúrke, ak majú izolačnú pevnosť 4 kV, každý obvod musí mať svoj vlastný neutrálny alebo ochranný alebo sredný vodič
 • obvody v spoločnej rúrke musia vychádzať zo spoločného rozvádzača, v ktorom sa musia istiť
 • všetky obvody sa musia dať vypnúť jedným spínačom

 

Vedenie z mostíkových alebo jednožilových vodičov

Môžu sa klásť na miestach chránených pred dažďom na plocho a bez prekrývania. Uloženie smie byť v omietke, v inštalačnej rúrke alebo v stavebnej dutine pri dodržaní rovnakých podmienok ako izolované vodiče. Na drevené a horľavé steny sa dajú klásť iba po uložení na súvislom nohorľavom podklade.

Káblové rozvody

Druh kábla sa zvolí vzhľadom na prostredie a spôsob uloženia.

Keď kábel prechádza bez prerušenia rôznymi prostrediami alebo priestormi, jeho druh sa zvolí podľa najnepriaznivejšieho prostredia. Vodiče v kábli sa môžu použiť pre rôzne sústavy napätia a rôzne obvody, ak nie je ohrozená bezpečnosť a ak sa navzájom neovplyvňujú. Vedenia musia byť označené na vhodných miestach (križovatky, odbočky) a vo vhodných vzdialenostiach (cca 20 m). Ohyby káblov a ich polomery stanovuje výrobca alebo norma.

Do zeme sa nesmú ukladať pri teplote nižšej ako 4°C. Na podklad sa upevňujú pomocou vhodných prýchytiek, ktoré kábel nesmú poškodiť. Informácie poskytuje výrobca. Pred vyhotovením koncoviek alebo spojok sa konce kábla musia chrániť pred pôsobením prostredia (vlhkosť, chemické vplyvy). Vzdialenosť krajného kábla od objektu má byť aspoň 60 cm, minimálne 30 cm.

Spôsoby uloženia káblov:

 • v budovách
 • - na podlad, rošty, steny, stropy, dosky, nosné laná, ...
  • v káblových kanáloch - platí STN 38 2156
  • v tvárniciach a rúrach - používajú sa betónové prefabrikáty s otvormi, v jednom otvore sa zvyčajne uloží jeden kábel
  • vo vode - vyžadujú káble osobitnej konštrukcie
  • v zemi - hĺbky a vyhotovenie uloženia podľa tabuľky:

 

*používa sa v teréne bez mechanickej ochrany alebo v ornej pôde

 

 

H - hĺbka uloženia; pv - piesková vrstva 8 cm; d - vonkajší priemer kábla;
p - pieskové lôžko = d + 2pv; V - hĺbka výkopu ryhy = H + d + pvPáčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár. Pridáte prvý? Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

Webwiki ButtonSeo servis