Praktická pomôcka - miliohmeter

Praktická pomôcka - miliohmeter
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  823 zobrazení
4
 1
Zaujímavé zapojenia

Je pravda, že sa v praxi často nestretnete (určite) s potrebou merania nízkej rezistivity rezistorov. Ale občas budete musieť presne zmerať aj malé odpory. Potom vás multimeter určite sklame a vy zistíte, že je k meraniu nevhodný, ale nevešajte hlavu, pretože sa to dá a to s pomocou tohoto meracieho mostíka.

Meracie Kelvinove sondy si môžte zakúpiť prostredníctvom tohoto odkazu - klikni

Meranie nízkych hodnôt rezistorov

Rezistory v rozsahu Mili-Ohm
Rezistory pod 1 Ω sa používajú vo všetkých druhoch obvodov, ako sú zosilňovače výkonu a stabilizované napájacie zdroje. Ich úlohou je obmedziť prúd tečúci cez výkonové tranzistory. Zvyčajne musia byť tieto rezistory celkom presné. Drátové rezistory sa predávajú iba v obmedzenom počte hodnôt, takže často musíte zostaviť potrebnú hodnotu kombináciou viacerích rezistorov sami. Takže sa meraniu aj tak nevyhnete.

Používate digitálny multimeter?
Samozrejme, že máte digitálny multimeter, pomocou ktorého môžete merať aj rezistory. A práve tu narazíte na problém. Tieto multimetre ako také sú síce mimoriadne spoľahlivé a presné  meracie prístroje, ale majú svoje obmedzenia. Presné meranie veľmi malých rezistorov je totižto mierne nad ich možnosti.
Prvým problémom je obmedzené rozlíšenie vášho multimetra. Pripojte napríklad rezistor o veľkosti 1 Ω a na displeji sa zobrazí napríklad "001.1". Váš multimeter má teda rozlíšenie iba 0,1 Ω, čo je príliš nízka hodnota na presné meranie takýchto malých rezistorov. Na zmeranie rezistora s presnosťou na 1% musíte mať rozlíšenie najmenej 0,01 Ω čo väčšina lacných multimetrov bohužiaľ nemá, ale nájdu sa aj výnimky.
A je tu druhý problém ...

Štandardné dvojvodičové meranie

Keď meriate odpor rezistora digitálnym multimetrom, tak v skutočnosti meriate napätie. Konkrétne pokles napätia, ktoré generuje veľmi presný referenčný prúd pri prechode cez neznámy odpor. Multimeter má veľmi dobrý zdroj prúdu, ktorý generuje merací prúd napríklad 100 mA, 1 mA a 100 μA. Tento prúd preteká cez meraný rezistor a z Ohmovho zákona vyplýva, že napätie prechádzajúce cez rezistor sa rovná súčinu odporu a prúdu.
Predpokladajme teda, že chcete zmerať odpor 1 235 kΩ a že merací prúd Imeet pre tento merací rozsah sa rovná 1 000 mA.
Napätie:
UR = R x Imeet
UR = 1 235 kΩ x 1 000 mA
UR = 1 235 Ω x 0.001 A.
UR = 1 235 V.
Aj keď sa meria napätie, vďaka hodnote prechádzajúceho prúdu, tak hodnota presne udáva hodnotu odporu.
Tento "dvojvodičový" princíp merania v tomto prípade funguje skvele, ak sa obmedzíte na odpory väčšie ako 10 Ω. Pod touto hodnotou sa však chyba merania významne zvýši a dokonca sa stane neprijateľne veľkou, ak musíte merať pod 1 Ω. Napokon, odpor, ktorý sa má zmerať pomocou testovacích káblov, pripojíte k digitálnemu multimetru a značný merací prúd v týchto oblastiach tiež spôsobí pokles napätia cez vnútorný odpor týchto káblov. Pod 1 Ω sa odpor káblov stáva porovnateľným s meraným odporom, takže je zrejmé, že výsledok merania nebude presný.

Meranie odporov štvorvodičovým alebo Kelvin zapojením

Malé odpory sa dajú presne zmerať iba pomocou takzvaného "štvorvodičového zapojenia" uvedeného na obrázku nižšie. Táto metóda merania sa tiež nazýva "Kelvinovo zapojenie". V tomto meracom zapojení sú obvody, ktoré dodávajú merací prúd do meraného odporu, a obvody, ktoré merajú pokles napätia cez merací odpor, úplne oddelene. Preto sú potrebné štyri prepojovacie káble: dva pre prúd a dva pre napätie.
Bude zrejmé, že uvedené chyby, spomenté pri dvojvodičovom zapoojení merania teraz nemôžu vzniknúť. Pripojením pripojovacích káblov digitálneho voltmetra čo najbližšie k telu meraného odporu sa zrušia všetky možné neviditeľné odpory v sérii, ktoré môžu ovplivňovať výsledok merania, preto by mali byť meracie vodiče čo najkratšie.
Teraz je dôležité iba navrhnúť vysoko presný zdroj prúdu, ktorý vytvára jednosmerný prúd, ktorý je možné prepínať napríklad medzi 1 A a 100,0 mA.

Princíp štvorvodičového zapjenia pre meranie odporu.

Špeciálne sondy typu Kelvin

Na meranie veľmi nízkych hodnôt rezistencie pomocou Kelvinovej techniky merania sú na predaj  špeciálne sondy Kelvin, pozri fotografiu nižšie. Každý terminál má dva prepojovacie káble, jeden na napájanie meracích prúdov, jeden na vybíjanie meracích napätí. Upozorňujeme, že niektorí dodávatelia za takéto sondy účtujú neuveriteľne vysoké ceny. Ceny aj viac ako sto eur preto nie sú žiadnou výnimkou. Na stránkach Banggood si však môžete kúpiť súpravu prezentovanú na fotografii nižšie do 14 €. Mám ju a som s ňou spokojný, nakoľko navzdory relatívne nízkej cene poskytuje veľmi dobrú presnosť merania, jednoducho povedané - za málo peňazí, veľa muziky. Odkaz na jej kúpu je v hornej a dolnej časti tohoto článku.

Schéma prúdového zdroja

Obvod pracuje s prúdom 100,0 mA a 10,00 mA
Zostavenie veľmi presného a stabilného zdroja prúdu je v dnešnej dobe veľmi ľahké a to aj vďaka moderných a dostupným komponentom. Stačí sa pozrieť na obrázok nižšie, kde je nakreslená celá schéma zdroja meracieho prúdu s prepínateľným výstupným prúdom.
Činnosť tohto obvodu je v podstate jednoduchá.  Prúd, ktorý sa má stabilizovať prechádza cez tranzistor a veľmi presný rezistor na porovnanie poklesu napätia cez tento rezistor a komparátorom s veľmi presným referenčným napätím. Ak bude pokles napätia väčší alebo menší ako referenčná hodnota, tak sa aktivuje komparátor, ktorý dorovná rozdiel. Tento obvod riadi zosilnenie sériového tranzistora, takže v prúdovom reťazci je zahrnutý väčší alebo menší odpor. Hodnota prúdu sa automaticky nastavuje, až kým sa úbytok napätia opäť presne nezhoduje s referenčným napätím.
V ideálnom prípade by mal byť zdroj prúdu navrhnutý pre prúdy 1 A a 100,0 mA. Dve odporové rozsahy 1,999 Ω a 19,99 Ω by potom vygenerovali presne 1,999 V, čo je merací rozsah, ktorý je štandardom každého digitálneho multimetra.
Ovšem je tu zopár zádrheľov. Po prvé,  konštantný prúd 1 A nemôže byť generovaný jednoduchými prostriedkami. Po druhé, vznikajú veľké problémy s rozptylom tepla, teda stratami. Prúd 1 A generuje 1,5 W v odpore 1,5 Ω, takže meraný odpor je potom príliš horúci a tým pádom aj značne zbytočne namáhaný. Preto praktický obvod predpokladá meracie prúdy 100,0 mA a 10,00 mA. Meracie napätie je potom pre stanovené meracie oblasti maximálne 199,9 mV, čo je napätie, ktoré je stále možné presne merať pomocou väčšiny digitálnych multimetrov.

Schéma zapojenia prúdového zdroja.

Popis zapojenia
Konštantné referenčné napätie je odvodené od stabilizátora napätia IC1 7805. Výstupné napätie 5 V následne je toto napätie privedené k deliču napätia zloženému z R1, R2 a R3. Bežec potenciometra R2 s 10 otáčkmi, ktorý je nastaviteľný medzi 0,7 V a 1,1 V. Práve na ňom je možné nastaviť referenčné napätie presne na 0,9 V.
Ako odpor snímača pre dve rozsahy merania sú použité rezistory s presnosťou 1% - R7 a R8 s 9 Ω a 90 Ω. Tento typ rezistoru je špeciálne vyrobený pre vstupné deliče digitálnych voltmetrov.
Ak nemáte tieto odpory, môžete použiť 1% odpory 18 Ω a 180 Ω, z ktorých paralelne spojíte dva kusy.

Obidve napätia sa privádzajú cez sériové odpory R4 a R5 na vstupy operačného zosilňovača IC2. Každý rozdiel napätia je zosilnený cez dvojicu tranzistorov T1 / T2 je viac alebo menej vedená cez rezistor R6. Tento spätnoväzbový systém je nastavený tak, aby pokles napätia na R7 alebo R8 bol presne rovný 0,900 V, čo je hodnota referenčného napätia.
Dbajte na to, aby odpory snímača R7 a R8 boli čo najpresnejšie! Jeden segment dvojpólového prepínača S2 prepína jeden z odporov v obvode, druhý segment prenáša pokles napätia do operačného zosilňovača.

Konštrukcia

DPS a usporiadanie komponentov
Doska plošných spojov pre prúdový zdroj navrhnutá v štýle "všetko na DPS", čo znamená, že žiaden komponent nie je mimo dosku. Osadenie komponentov a DPS sú zobrazené na nasledujúcich dvoch obrázkoch. Aby bola konštrukcia čo najjednoduchšia a aby sa zamedzilo použitiu zbytočných vodičov, tak sú všetky komponenty vrátane spínačov a 4 mm zásuviek súčasťou DPS. BD139 je priskrutkovaný na chladič s dĺžkou 37,5 mm. IC1 chladenie nepotrebuje a vystačí si s krídelkom. IC2 je vhodné umiestniť do pätice. Celý mostík je možné umiestniť do vhodnej krabičky, napríklad z hliníka, pri ktorej môžte využiť obal ako chladič pre BD139.

PCB - Strana spojov.

Osadená DPS.

Nastavenie zdroja

Pripojte obvod k regulovateľnému zdroju nastavenému na 15,0 V. Nechajte ho zahriať sa päť minút. Potom skratujte prúdový výstup a pomocou digitálneho multimetra zmerajte napätie medzi TP1 a zemou. Pomocou  potenciometra R2 nastavte toto napätie na presne 0,900 V.
Prepnite multimeter na meranie jednosmerného prúdu a umiestnite zariadenie medzi výstupné zásuvky zdroja napájania. V závislosti od polohy prepínača S2 by merač mal ukazovať presne 100,0 mA alebo 10,00 mA. Pri použití 1% rezistorov pre R7 a R8 sú možné malé odchýlky. Ak sú obidva prepínače prepnuté v rovnakom smere, môžete na chvíľu otočiť bežec R2, až kým tieto dva prúdy nedosiahnu čo najpresnejšie hodnoty.

Poznámka
Na meranie vždy napájajte tento zdroj s rovnakým napájacím napätím (15,0 V), s ktorým bola nastavená DPS.

 

Meracie Kelvinove sondy si môžte zakúpiť prostredníctvom tohoto odkazu - klikniPáčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Štefan pred rokom

Aby som bol konštruktívny,
(1) Nesedia mi hodnota deliča R1,R2,R3=10k,1k,10k:
"Konštantné referenčné napätie je odvodené od stabilizátora napätia IC1 7805. Výstupné napätie 5 V následne je toto napätie privedené k deliču napätia zloženému z R1, R2 a R3. Bežec potenciometra R2 s 10 otáčkmi, ktorý je nastaviteľný medzi 0,7 V a 1,1 V. Práve na ňom je možné nastaviť referenčné napätie presne na 0,9 V."
(2) Myslím, že netreba trvať na hodnotách rezistorov R7,R8 9Ω a 90Ω. Kľudne by to mohli byť aj hodnoty 10Ω a 100Ω, ktoré sú dostupnejšie. Radšej by som odporúčal presnosť 0,1% miesto 1%, nakoľko nastavovací trimer je len jeden pre oba rozsahy.

Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo
PCBWay Promo
PCBWay Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Minalox.sk Promo
Webwiki Button