Fórum ElektroLab.eu

Pripájanie elektrických prístrojov, spotrebičov a strojov

Pripájanie elektrických prístrojov, spotrebičov a strojov
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  1315 zobrazení
4
 1
Elektroinštalácie

Elektrické prístroje a spotrebiče vrátane svietidiel musia byť volené, umiestnené, upevnené a pripojené takým spôsobom, aby nebola narušená ich správna funkcia, znížená ich spoľahlivosť a bezpečnosť ich obsluhy.

Elektrické prístroje

Elektrickými prístrojmi, ktoré sa používajú v priemyselných a domových EI na pripájanie, ovládanie a istenie, sú spínače a ovládače, zásuvky, vidlice, prívody a nástrčky, poistky a ističe a oznamovacie prístroje a zariadenia.

 • Spínače, prepínače a ovládače

Spínače slúžia na zapínanie, vypínanie a prepínanie elektrických obvodov a spotrebičov. Môžu byť jednopólové, dvojpólové, trojpólové, štvorpólové. Prepínače môžu byť vyhotovené s radením.

Podľa spôsobu montáže sa spínače rozdeľujú na nástenné, polozapustené, zapustené a panelové.

Podľa spôsobu ovládania sa spínače rozdeľujú na otočné, ťahové, kolískové, pákové a tlačidlové, stláčacie (ťahom sa zapínajú, stlačením sa vypnú) a spínače pre pohyblivé prívody.

Podľa stupňa krytia a vyhotovenia sa rozdeľujú na spínače: obyčajné, do vlhka, do mokra a na vonkajšie použitie.

Voľbu spínača ovplyvňuje napätie a očakávaný prúd. Pre EI sú povolené spínače menovitého prúdu najmenej 6 A.

Umiestnenie a poloha spínačov musí byť taká, aby pri vypínaní nevzniklo nebezpečenstvo poruchy. Inštalačné spínače majú byť umiestnené 0,9 až 1,2 m nad podlahou. Ak sú pri dverách, majú byť na strane, kde sa dvere otvárajú. Pákové spínače musia byť inštalované tak, aby sa nemohli samé zapnúť ani vypnúť. Spínače musia byť upevnené skrutkami tak, aby sa neuvoľnili a aby sa dali bez poškodenia vymeniť.

Šnúrové spínače môžu voľne visieť len vtedy, ak sú ich časti vedúce eletkrický prúd v pevnom izolačnom púzdre a ak nie je menovitý prúd väčší ako 6 A. Spínače a poistky bať radené tak, aby po vypnutí spínača boli poistky bez napätia (okrem prípadu, keď je napätie k poistká privádzané z oboch strán)

 • Zásuvky a vidlice

Zásuvky a vidlice sa používajú na pripájanie prenosných elektrických spotrebičov k sieti. Môžu byť dvojpólové, trojpólové, štvorpólové a päťpólové. Z hľadiska montáže sa delia na nástenné, polozapustené, zapustené a panelové. Podľa stupňa krytia a vyhotovenia sa zásuvky rozdeľujú na obyčajné, do vlhka, do mokra a na vonkajšie použitie.

Podľa tvaru kontaktov sa rozdeľujú zásuvky pre vidlice s valcovými kolíkmi a s plochými kolíkmi.

Rozloženie zásuviek je podľa inštalačných zón. Zásuvky v obytných miestnostiach sa montujú 200 mm nad podlahou. Nástenné nemajú ybť vyššie ako 900 mm nad podlahou. V podlahe smie byť umiestnená zásuvka ak je odolná voči mechanickému poškodeniu a mokrému čisteniu podlahy. V rozvode NN musia byť použité zásuvky s ochranným kontaktom, ktorý musí byť pripojený na ochranný vodič.

Zásuvka 230 V sa v sieti TN - S pripája tak, aby ochranný kolík bol hore. Na tento sa pripojí ochranný vodič PE a neutrálny vodič sa pripojí na pravú dutinku pri pohľade spredu. Na ľavú dutinku sa pripája fázový vodič L istený istiacim prvkom.

V sieti TN - C sa zásuvka pripája tak, že kombinovaný vodič PEN sa najskôr pripojí na ochranný kolík, ktorý je hore a z neho sa prepojí na pravú dutinku. Nikdy nie naopak, lebo pri prerušení vodiča medzi pravou dutinkou a ochranným kolíkom by zásuvka síce fungovala, ale v prípade poruchy by nás nechránila!!! Na ľavú dutinku sa pripája fázový vodič L. To isté platí pre obe siete aj pre dvojité zásuvky.

V zariadeniach s rôznymi napätiami a nebezpečenstvom, kde by pri zámene sietí vznikli škody na EZ alebo úraz, musia sa používať nezámenné zásuvky. Celá sieť musí mať v tomto prípade rovnaký typ zásuviek v celom zariadení.

Pri rozpojiteľných zásuvkových spojoch sa pri prozpojenom stave nesmie objaviť napätie na kolíkoch vidlice, ale len na dutinkách zásuviek, ktoré nie sú prístupné nebezpečenstvu dotyku.

Vidlice, ktorými sú ukončené pohyblivé prívody, sú vyhotovené ako nerozoberateľné (sú neoddeliteľnou súčasťou prívodu) alebo rozoberateľné. Šnúry s neoddeliteľnou vidlicou pre pohyblivé prívody k spotrebičom triedy ochrany II, ktoré sú dvojžilové, nesmú byť dodatočne nahradzované montovanými rozoberateľnými vidlicami! V prípade poškodenia prívodu s nerozoberateľnou vidlicou je potrebné vymeniť celý prívod.Pohyblivé predlžovacie prívody musia byť vždy trojžilové.

Predlžovacie šnúry musia byť v mieste pripojenia spoľahlivo odľahčené od ťahu, zabezpečené proti posunutiu, vytrhnutiu a krúteniu žíl. Konce jadier vodičov treba upraviť tak, aby sa jednotlivé drôtiky neoddeľovali. Ochranná žila musí byť dlhšia ako ostatné. V prípade vytrhnutia šnúry zo svoriek musí byť prerušená ako posledná, až po prerušení pracovných žíl.

 • Nástrčky a prívodky

Prívodky sa nachádzajú na elektrických prístrojoch a spotrebičoch a sú zvyčajne ich súčasťou. Slúžia na pripojenie na sieť pomocou oddeliteľného pohyblivého prívodu, ktorý má na jednom konci vidlicu a na druhom konci nástrčku. Nástrčka je obdobou zásuviek. Nástrčka aj vidlica býva vyhotovená nerozoberateľne.

 • Poistky a ističe

Poistky a ističe slúžia na ochranu vedenia EI pred praťažením a skratom. Ich funkcia spočíva v rýchlom a bezpečnom odpojení časti zariadenia, aby sa nestalo predmetom úrazu elektrickým prúdom, poruchy alebo zdrojom požiaru.

 • Oznamovacie prístroje a zariadenia

Oznamovacími prístrojmi a zariadeniami v domových zariadeniach sú elektrické zvončeky, domáce dorozumievacie zariadenia, elektrické zámky, zásuvky STA, telefón. Všetky oznamovacie zariadenia a obvody majú byť spoľahlivo elektricky a priestorovo oddelené od silových zariadení a obvodov. Napájacie prístroje slaboprúdových oznamovacích prístrojov zo silového zariadenia nesmú mať vodivé spojenie medzi silovou časťou a miestom na pripojenie ozanmovacieho prístroja.

 • Elektrické svietidlá

Elektrické svietidlá sa rozdeľujú podľa výšky napätia na elektrické svietidlá na malá napätie - do 50 V, na nízke napätie 250 V a na svietidlá nad 250 V.

Elektrické svietidlá sa rozdeľujú z hľadiska ochrany pred úrazom elektrickým prúdom na:

 • svietidlá triedy ochrany 0 (len s pracovnou izoláciou)
 • svietidlá triedy ochrany I s ochranným spojením (ochranná svorka a ochranný kontakt)
 • svietidlá triedy ochrany II s dvojitou alebo zosilnenou izoláciou
 • svietidlá triedy ochrany III určené pre bezepečné malé napätie (SELV)

Pri montáži svietidiel treba brať ohľad na vhodné umietsnenie, spoľahlivé upevnenie a správne pripojenie a vzdialenosť od ľahko zápalných látok.

Pripájanie svietidiel na sieť závisí od druhu siete a od triedy ochrany svietidla. Pri pripájaní objímok platí zásada, že neutrálny vodič (N) sa pripojí na svorku závitu objímky a vypínaný fázový vodič (L) na dolný dotyk objímky. Robí sa to z dôvodu ochrany osoby vymieňajúcej žiarovku pri náhodnom dotyku pätice žiarovky.

Pri svietidlách I. triedy sa musí pripojiť zelenožltý ochranný vodič na ochrannú svorku. Pri svietidlách na malé napätie treba dbať na dymenzovanie vodičov vzhľadom na menovitý prúd tečúci svietidlom. Bezepečnostný ochranný transformátor musí byť umiestnený tak, aby sa neprehrieval a aby bol ľahko prístupný. Istenie transformátora proti nadprúdu je v jeho primárnej časti, sekundárnej čast je istenie proti preťaženiu.

Zapojenie svietidla triedy ochrany I v sieti TN-S.

Zapojenie svietidla triedy ochrany I v sieti TN-C.


Zapojenie svietidla triedy ochrany II v sieti TN-S.

Zapojenie svietidla na malé napätie.

 

Elektrické spotrebiče

Elektrické spotrebiče, ktoré sa používajú, rozdeľujeme na:

 • spotrebiče držané v ruke

sú to prenosné spotrebiče, ktoré sú určené počas normálneho používania na držanie v ruke - ručné eletkriské náradie (vŕtačka, skrutkovač, fén, žehlička)

 • prenosné

sú spotrebiče do 18 kg, s ktorými sa pri práci manipuluje, počas ich činnosti sa však nedržia v ruke (elektrický varič, vysávač, ventilátor)

 • neprenosné

spotrebiče nad 18 kg nachádzajúce sa na určitom mieste, s ktorými sa počas činnosti nepohybuje (shladnička, práčka, kopírka)

 • pripevnené

spotrebiče, ktoré sú určené na používanie pripevnené k pevnej podložke na určitom mieste (klimatizačná jednotka)

Výkon spotrebiča

Výkon spotrebiča je dôležitý z hľadiska dimenzovania vlastného prívodu k elektrickému spotrebiču. Nesmie sa zabudnúť na EI pevného rozvodu, pretože podľa výkonu elektrického spotrebiča sa rozhodne, či možno z jedného zásuvkového obvodu (menovitý prúd max. 16 A) napájať niekoľko elektrických spotrebičov naraz alebo treba pre elektrický spotrebič vyviesť samostatný obvod, ak je to viac ako 16 A, tak nie zásuvkový, ale pevný.

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom

Väčšina elektrických spotrebičov je vyhotovená ako EZ triedy ochrany II. Jednofázové spotrebiče triedy ochrany II sa na sieť pripájajú dvoma vodičmi, fázovým L a neutrálnym N. Trojfázové spotrebiče triedy ochrany II sa pripájajú na sieť štyrmi vodičmi, fázovými L1, L2, L3 a neutrálnym vodičom N.

Ochranný vodič PE zelenožltej farby k elektrickému spotrebiču triedy ochrany II nesmie byť pripojený!

Menšia časť elektrických spotrebičov (elektrotepelné spotrebiče) sú vyhotovené v triede ochrany I, a preto sa vyžaduje, aby napájací obvod obsahoval ochranu samočinným odpojením.

Jednofázové spotrebiče sa pripájajú na sieť tromi vodičmi. Fázovým L, neutrálnym N a ochranným PE. Trojfázové spotrebiče triedy ochrany I sa pripájajú na sieť piatimi vodičmi. Fázovými L1, L2, L3 , neutrálnym vodičom N a ochranným vodičom PE. Ochranný vodič prívodu slúži výhradne na zaistenie ochrany pred úrazom elektrickým prúdom samočinným odpojením napájania. Funkcia pracovného (neutrálneho N a ochranného PE vodiča) sa v prívode k spotrebiču nesmie v žiadnom prípade zlučovať do jedného vodiča! Usporiadanie kontaktov zásuvky a vidlice musí zabezpečiť pri ich spájaní najskôr pripojenie ochranného vodiča a pri rozpájaní najskôr pracovných vodičov a až nakoniec ochranného vodiča.

V prípade zapojenia elektrického spotrebiča cez prúdový chránič idú cez chránič pracovné vodiče, fázový L a neutrálny N. Ochranný vodič k spotrebiču triedy ochrany I PE cez prúdový chránič neprechádza.

V prípade trojfázových symetrických spotrebičov (indukčné asynchrónne elektromotory) prechádzajú cez prúdový chránič len fázové vodiče L1, L2, L3. Neutrálny vodič N sa nepripája.

Ďalšie požiadavky

 • Vzájomné ovplyvňovanie pripojených spotrebičov
 • Pr. pokles napätia na svetelných spotrebičoch pri zapnutí spotrebiča s vyššími rozbehovými prúdmi.Dovolený pokles podľa STN 33 2130:5/1983 je 2% pri svetelných, 3% pri elektrotepelných a 5% pri zásuvkových obvodoch
 • Opatrenia proti rušeniu elektronických spotrebičov sieťovou frekvenciou

Ide o opatrena proti rôznym šumom, ktoré sa zo siete môžu dostať do spotrebiča. V sieťach TN - S sa tento problém zväčša nevyskytuje, lebo neutrálny a ochranný vodič sú oddelené. V sieťach TN - C sa vyskytuje rušenie častejšie, kvôli kombinácii neutrálneho a ochranného vodiča

 • Pripojenie spotrebičov z hľadiska protipožiarnych opatrení

Ide o dodržiavanie bezpečnostných vzdialeností spotrebičov od horľavých materiálov, spôsoby priamej montáže

 • Predpísané spôsoby pripojenia rôznych spotrebičov (výber)

Automatická práčka v kúpeľni musí byť umiestnená mimo zóny 2 a musí byť napájaná z obvodu chráneného prúdovým chráničom s menovitým vypínacím rozdielovým prúdom 30 mA

Všetky zásuvky s menovitým prúdom IN=20 A umiestnené vonku na napájanie prenosných elektrických spotrebičov vonku, musia byť chránené prúdovým chráničom s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom 30 mA

Zapojenie elektrických spotrebičov:

Zapojenie spotrebiča v sieti TN - C

Zapojenie spotrebiča v sieti TN - S

Zapojenie svorkovnice sklokeramickej varnej dosky na dve fázy s využitím štvoržilového prívodu 4.B;jeden krajný vodič (hnedý) sa preznačí na obidvoch koncoch na svetlomodrý, v rozvádzači sa tiež pripojí na zbernicu N.

Zapojenie svorkovnice elektrického sporáka s využitím päťžilového prívodu 5.C

Pracovné stroje

Pracovný prostriedok je stroj, zariadenie, prístroj alebo nástroj, ktorý sa používa pri práci.
Stroj je zostavený zo súčastí, z ktorých aspoň jedna je pohyblivá, z príslušných pohonných jednotiek, ovládacích a silových obvodov a ostatných častí navzájom spojených na presne stanovené použitie, najmä na spracovanie, úpravu, dopravu alebo balenie materiálu.

Pripojenie pracovného prostriedku (stroja) na sieť je možné:

 • Kombináciou vidlica/zásuvka:

1. priamo kombináciou vidlica/zásuvka pre stroj s menovitým prúdom neprekračujúcim 16 A a celkovým príkonom neprevyšujúcim 3 kW
2. v prípade, ak je kombinácia vidlica/zásuvka s menovitým prúdom väčším ako 16 A alebo kombinácie, ktoré zostávajú spojené počas normálnej prevádzky, musia sa vybaviť poistkou, ktorá zabraňuje náhodnému rozpojeniu
3. kombinácia vidlica/zásuvka s menovitým prúdom 63 A alebo väčším sa musí vybaviť blokovaním so spriahnutým spínačom tak, aby pripojenie a odpojenie bolo možné len vtedy, ak je spínač v polohe VYPNUTÉ.
4. Kombinácie vidlica/zásuvka musia byť vyhotovené tak, aby sa ochranný obvod pripojil skôr ako akýkoľvek pracovný vodič a aby sa ochranný obvod neodpojil skôr ako všetky pracovné vodiče vidlice

 • Priame pripojenie napájcích vodičov stroja na svorky odpájacieho zariadenia napájania:

Ak sa pri napájaní stroja použije neutrálny vodič, musí sa preň vyhradiť oddelená izlovaná svorka označená N. Vo vnútri EZ stroja nesmie byť žiadne spojenie medzi neutrálnym vodičom a ochranným obvodom pospájania a nesmú sa použiť ani kombinované svorky PEN. Pri napájaní EZ stroja zo siete TN - C sa môže v bode pripojenia napájania na stroj zhotoviť spojenie medzi svorkou neutrálneho vodiča so svorkou PE.

Príklady pripojenia pracovných prostriedkov (strojov):

Pripojenie pracovných prostriedkov v sieti TN - S

Zapojenie prúdového chrániča v sieti TN

 

 

Become a Patron!Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie
 

     

Komentáre k článku

Merák pred rokom

"Zapojenie svorkovnice sklokeramickej varnej dosky na dve fázy s využitím štvoržilového prívodu 4.B;jeden krajný vodič (hnedý) sa preznačí na obidvoch koncoch na svetlomodrý, v rozvádzači sa tiež pripojí na zbernicu N."

Preznačovanie vodičov nie je dovolené. Je tam síce výnimka, ale tento prípad nespĺňa túto výnimku.

Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

Webwiki ButtonSeo servis