Problém správneho poradia fáz v trojfázovej sústave

Problém správneho poradia fáz v trojfázovej sústave
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  1115 zobrazení
9
 0
Elektroinštalácie
   

Trojfázové systémy sa bežne používajú na prenos energie a na pohon elektrických strojov. Správny sled fáz v týchto systémoch je rozhodujúci pre bezpečnú a efektívnu prevádzku. V tomto článku sa budeme venovať problematike správneho sledu fáz v trojfázovej sústave, uvedieme príklady, výpočty, odporúčania a možné problémy a ich riešenia.

Čo je to trojfázový systém?

Trojfázový systém je spôsob distribúcie elektrickej energie, pri ktorom sa súčasne vyrábajú a prenášajú tri fázy elektrického prúdu. Každá fáza má svoju vlastnú amplitúdu a fázu, čím sa vytvárajú tri vzájomne posunuté sínusové signály. Trojfázové systémy sa bežne používajú v priemysle, predovšetkým pre ich schopnosť dodávať vyšší výkon a účinnosť.Trojfázový systém nájdeme bežne v domácich a priemyselných inštaláciách.

Jeden napäťový cyklus trojfázového systému, označený 0 až 360° (2π radiánov) pozdĺž časovej osi. Vykreslená čiara predstavuje zmenu okamžitého napätia (alebo prúdu) vzhľadom na čas. Tento cyklus sa opakuje s frekvenciou, ktorá závisí od energetickej sústavy. Obrázok poskytol s dovoleným Ľuboš Upgrades

V trojfázovej elektrickej sieti sa sieť môže otáčať v smere hodinových ručičiek, ale aj proti smeru hodinových ručičiek v závislosti od zvolenej konvencie. Otáčanie trojfázovej siete je v skutočnosti určené spôsobom zapojenia fáz a orientáciou cieľového zariadenia (motora, generátora atď.). Ide o konvenciu zavedenú kvôli zjednodušeniu pri návrhu a analýze elektrických obvodov.

Tu sú dve základné konvencie pre natočenie trojfázovej siete:

 1. V smere hodinových ručičiek (do prava): pri tejto konvencii sa prvá fáza začne zvierať s napätím v okamihu, keď je fáza v najvyššom bode (maximálna). Potom sa postupne pripájajú ďalšie fázy tak, že fázy majú medzi sebou fázový posun 120 stupňov (elektrický). Toto zapojenie sa často používa v Severnej Amerike.
 2. Proti smeru hodinových ručičiek (do ľava): Pri tejto konvencii sa prvá fáza začína pripájať napätím, keď je fáza vo svojom najnižšom bode (minimum). Potom sa postupne pripájajú ďalšie fázy tak, aby mali medzi sebou fázy fázový posun 120 stupňov (elektrický), ale v opačnom smere. Toto zapojenie sa často používa v Európe.

Obe tieto konvencie sú rovnocenné a majú rovnaký vplyv na výkon a smer otáčania trojfázových motorov alebo generátorov. Kľúčové však je, aby sa dodržiavali v celom elektrickom systéme, aby sa zachovala konzistentnosť. Pri projektovaní a inštalácii elektrických zariadení je dôležité vedieť, aká konvencia sa v danej oblasti používa, aby ste mohli správne zapojiť fázy a zabezpečiť správny smer otáčania motora alebo generátora.

Správne poradie fáz

Správny sled fáz v trojfázovom elektrickom systéme je rozhodujúci pre jeho bezpečnú a efektívnu prevádzku. Každá z troch fáz má svoju vlastnú amplitúdu a fázu, čo vytvára posunuté sínusové signály. Porušenie správneho sledu fáz môže mať vážne dôsledky na prevádzku a bezpečnosť elektrických systémov a zariadení. Tu je podrobnejší pohľad na problematiku správnej postupnosti fáz:

1. Návrh a normy:
Správna postupnosť fáz je pevne stanovená v konštrukčných a bezpečnostných normách, ako je napríklad STN 33 2000-6. Štandardný sled fáz sa označuje ako "ABC" alebo "L1, L2, L3". Táto postupnosť by sa mala dodržiavať pri návrhu a inštalácii elektrických systémov.

2. Vplyv na elektrické motory:
Opačný sled fáz môže spôsobiť poruchu elektromotora. Elektromotory sú často navrhnuté tak, aby pracovali s určitou postupnosťou fáz, a zmena tejto postupnosti môže viesť k nesprávnemu smeru otáčania alebo k poškodeniu motora.

3. Rozloženie záťaže:
Správna postupnosť fáz je dôležitá aj z hľadiska spravodlivého rozloženia záťaže medzi fázy. Ak sú fázy nesprávne zapojené, jedna fáza môže niesť väčšiu záťaž ako ostatné, čo spôsobuje nerovnováhu a neefektívne využívanie elektrickej energie.

4. Bezpečnosť pracovníkov:
Nesprávne poradie fáz môže ohroziť bezpečnosť pracovníkov pracujúcich na elektrických zariadeniach. Napríklad počas údržby môže technik predpokladať správny sled fáz a neúmyselne sa dostať do kontaktu s nebezpečným napätím.

5. Poškodenie zariadenia:
Zámena sledu fáz môže tiež spôsobiť poškodenie elektrických zariadení, ako sú transformátory, kondenzátory a iné komponenty. Tieto zariadenia sú navrhnuté s ohľadom na správny sled fáz a pri zmene môžu zlyhať alebo sa poškodiť.

6. Meranie elektrickej energie:
Meracie zariadenia, ako sú elektromery, môžu poskytovať nesprávne údaje o spotrebe elektrickej energie, ak je sled fáz nesprávny. To môže mať za následok nespravodlivé účtovanie a spory o platbu za elektrinu.

Správny sled fáz je preto veľmi dôležitý na zaistenie bezpečnosti, spoľahlivosti a účinnosti prevádzky trojfázových elektrických systémov. V prípade akýchkoľvek pochybností o poradí fáz je dôležité poradiť sa s odborníkom na elektrické systémy a prijať vhodné opatrenia na kontrolu a zabezpečenie správneho zapojenia.

Ktorá je tá prvá?

V trojfázovom elektrickom systéme  neexistuje presne definovaná "prvá" fáza, pretože závisí od konkrétneho obvodu a použitej konvencie. V trojfázovom systéme sú fázy navzájom posunuté o 120 stupňov (elektricky).

Konkrétne označenia fáz (A, B, C) a ich poradie sa môžu v jednotlivých krajinách a normách líšiť. V Severnej Amerike sa často používa konvencia, podľa ktorej je na prvom mieste fáza A, za ňou nasleduje fáza B a potom fáza C. Táto konvencia sa nazýva postupnosť "ABC".

Na druhej strane v Európe sa často používa konvencia, podľa ktorej po fáze C nasleduje najprv fáza B a potom fáza A. Táto konvencia sa nazýva sekvencia "CBA".

Obe konvencie sú správne a fungujú, pretože závisia od spôsobu zapojenia zariadení a prístrojov v danej oblasti. Kľúčom k úspechu je zachovanie konzistentnosti a správneho zapojenia v celom systéme. Výber postupnosti fáz závisí od konkrétnej regionálnej normy a praxe.

Príklad

Predstavte si trojfázový motor, ktorý je pripojený k sieti s nesprávnym poradím fáz. Motor má predpísaný sled fáz ABC, ale bol zapojený so sledom fáz ACB. To by mohlo za určitých okolností spôsobiť poruchu motora či jeho trvalé poškodenie, alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu pripojeného stroja . Správna postupnosť fáz je tu preto kľúčová.

Výpočty

Pri práci s trojfázovými systémami je dôležité poznať ich parametre. Často sa používajú nasledujúce výpočty:

Výpočet fázového napätia

Fázové napätie (Uf) možno vypočítať zo vzťahu Uf = U / √3, kde U je efektívna hodnota fázového napätia.

Fázový prúd (If)

Fázový prúd možno vypočítať zo vzťahu If = I / √3, kde I je efektívna hodnota fázového prúdu.

Výpočet výkonu

Celkový výkon (P) v trojfázovej sústave možno vypočítať zo vzťahu P = √3 × Uf × If × cos(φ), kde φ je uhol medzi napätím a prúdom (tzv. účinník).

Odporúčania

 1. Správne označovanie fáz: na elektrických rozvádzačoch, kábloch a zariadeniach by malo byť jasne a správne označené označenie fáz.
 2. Overenie zapojenia: Pred uvedením elektrického zariadenia do prevádzky je dôležité overiť, či sú fázy správne zapojené a či zodpovedajú stanoveným normám.
 3. Pri vykonávaní zmien sa poraďte s elektrikárom: Pri vykonávaní akýchkoľvek zmien v elektrickom systéme alebo pri nových inštaláciách sa poraďte s elektrikárom s príslušnými znalosťami.

Možné problémy a riešenia

 • Nesprávny sled fáz: ak sa zistí nesprávny sled fáz, musí sa opraviť v súlade s predpismi a normami.
 • Nesprávny smer otáčania motorov: Nespávny sled fáz môže mať za príčinu napríklad reverzný chod motora, čo môže mať v nadväznosti s ďalším zariadením priamu príčinu jeho poškodenia.
 • Preťaženie motora: Posun fázy môže viesť k preťaženiu motora, pretože motor môže začať pracovať s väčším zaťažením, než na aké bol navrhnutý.
 • Neefektívnosť: Výmena fáz môže mať za následok nesprávne rozdelenie zaťaženia na jednotlivé fázy, čo môže viesť k neefektívnemu využívaniu elektrickej energie.
 • Skraty a poškodenie zariadení: Nesprávny sled fáz môže spôsobiť skraty a poškodenie elektrických zariadení vrátane motorov, transformátorov a iných elektrických komponentov.
 • Nesprávne meranie elektrickej energie: meracie zariadenia, ako sú elektromery, môžu poskytovať nesprávne údaje o spotrebe elektrickej energie, čo môže viesť k nesprávnym účtom a dodatočným nákladom.
 • Nevyhnutnosť použitia fázového monitora: Použitie fázového monitora, ktorý monitoruje správny sled fáz, ktorý môže zabrániť chybnému zapojeniu. V niektorých prípadoch sa môže stať, že pri rekonštrukcii prívodu elektrickej energie dôjde k zámene sledu fáz. Fázový monitor túto anomáliu zistí a nedovolí spustenie stroja až do odstránenia zámeny sledu fáz, čím ho ochráni ppred poškodením.
 • Overenie po každom pripojení: Kontrola správneho sledu fáz by sa mala vykonať automaticky pri každom pripojení alebo údržbe ešte pred spustením prevádzky zariadenia, či siete.

Správny sled fáz v trojfázovom systéme je základným aspektom bezpečnej a spoľahlivej prevádzky elektrických systémov. Dodržiavanie predpisov, výpočty a dôkladná kontrola sú kľúčom k dodržiavaniu správneho sledu fáz a minimalizácii rizika elektrických problémov.

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu?

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu a chceli by ste sa o ňu podeliť s viac ako 360.000 čitateľmi? Tak neváhajte a dajte nám vedieť, radi ju uverejníme a to vrátane obrazových a video príloh. Rovnako uvítame aj autorov teoretických článkov, či autorov zaujímavých videí z oblasti elektroniky / elektrotechniky.

Kontaktujte nás!


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

Blank Baneer

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

Blank Baneer

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

Blank Baneer

ALLPCB Promo

Webwiki Button