Fórum ElektroLab.eu

Rozvádzače a rozvodné zariadenia

Rozvádzače a rozvodné zariadenia
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  530 zobrazení
1
 0
Elektroinštalácie

Rozvádzače sú súčasťou rozvodu elektrickej energie v objektoch. Rozvádzače môžu v vyrábať len výrobcovia, ktorí majú na túto činnosť oprávnenie vydané inšpekciou práce.

Rozvádzač NN je kombináciou jedného alebo niekoľkých spínacích prístrojov spolu s pridruženým riadiacim, meracím, signalizačným, ochranným, regulačným zariadením , ktorú podľa dokumetnácie úplne zostavil výrobca vrátane všetkých vnútorných elektrických, mechanických a konštrukčných súčastí.

Rozvodnými zariadeniami nazývame ucelený súbor rozvádzačov umiestnených v priestore tak, aby boli ľahko prístupné obsluhe, údržbe a prípadnej oprave.

Rozvádzače NN, ktorých menovití striedavé napätie s frekvenciou 50 Hz nepresahuje 1000 V alebo ktorých jednosmerné napätie nepresahuje 1500 V, sa vyrábajú v dvoch režimoch ako typovo skúšané a čiastočne typovo skúšané výrobky.

Typovo skúšaný rozvádzač (TTA) je výrobok zodpovedajúci stanovenému typu alebo zostave bez konštrukčných odchýlok, ktoré by mohli mať podstatný vplyv na jeho vlastnosti.

Čiastočne typovo skúšaný rozvádzač (PTTA) je výrobok obsahujúci typovo skúšané aj typovo neskúšané usporiadané zostavy za predpokladu, že typovo neskúšanéusporiadanie je odvodené (pr. výpočtom) od typovo skúšaného usporiadania, ktoré vyhovelo príslušným skúškam.

Druhy rozvodných zariadení:

 • Rozvádzače:
 • Ide o rozvádzače v režime TTA a PTTA
  • Nekrytý rozvádač
  • sa skladá z nosnej rámovej konštrukcie (nesie EZ). Živé časti (prípojnice) EZ sú voľne prístupné. Rozvádzače vyžadujú bezprašné prostredie. K takýmto rozvádzačom majú prístup (obsluha a práca) len osoby s odbornou elektrotechnickou spôsobilosťou.
  • Panelový rozvádzač
  • je zakrytý len spredu panelom, ktorý poskytuje stupeň ochrany aspoň IP2X, z ostatných strán má prístupné živé časti. Funkčné jednotky majú dobré chladenie. Rozvádzače vyžadujú bezprašné prostredie. prístup k nim majú len osoby s odbornou elektrotechnickou spôsobilosťou.
  • Krytový rozvádzač
  • je krytý zo všetkých strán s možnou výnimkou montážnej plochy so zaisteným stupňom ochrany IP2X. Sú to napríklad jadrá elektrického rozvodu (JOP) v spoločných priestoroch obytných domov. 6ivé časti sú pre obsluhu neprístupné. Rozvádzaču majú prístup aj poučené osoby.
  • Skriňový rozvádzač
  • je krytý zo všetkých strán. Zvyčajne stojí na podlahe. Môže sa skladať z niekoľko polí, vodorovných výsekov polí alebo oddielov. Živé časti nie sú voľne prístupné. K rozvádzaču majú prístup aj poučené osoby
  • Skriňový stavebnicový rozvádzač
  • je krytý zo všetkých strán. Je tvorený prevažne zostavou niekoľkých mechanicky spojených skríň. Živé časti sú za krytom prístupné dotyku. K rozvádzačom môžu mať prístup aj poučené osoby
  • Pultový rozvádzač
  • je krytý rozvádzač s vodorovným alebo šikmým ovládacím panelom alebo ich kombináciou. Obsahuje ovládacie, meracie, signalizačné a podobné zariadenia. Živé časti za krytom sú obyčajne neprístupné dotyku. K rozvádzačom môžu mať prístup aj poučené osoby vykonávajúce obsluhu
 • Krytý prípojnicový rozvod
 • Ide len o TTA v tvare siete TN - C, TN - S vodičov, obsahujúci prípojnice rozmiestnené a podopreté pomocou izolačného materiálu v inštalačnom kanáli, koryte alebo v podobnom kryte.Prípojnicový rozvod sa môže skladať z týchto jednotiek:
  • prípojnicové rozvodné jednotky s odbočovacími zariadeniami alebo bez nich
  • jednotky na zmenu sledu fáz, rozlišovacie nástavce, jednotky na pripojenie pohyblivých rívodov
  • odbočovacie jednotky
  Do krytového prípojnicového rozvodu môžu mať prístup len pracovníci s odbornou elektrotechnickou spôsobilosťou.
 • Rozvodnice NN
 • Ide o rozvádzače, ktoré sa umiestňujú na miestach prístupných laickej obsluhe a ich používaniu. Rozvodnice sú len TTA, prevažne určené na vnútorné použitie spravidla vyhotovené na montáž na zvislú rovinu. Rozvodnice môžu obsahovať aj ovládacie a signálne zariadenia. Sú konštruované na menovité napätie 300 V voči zemi. Menovité prúdy výtupných obvodov obsahujú istiace prístroje chrániace proti skratu, nepresahujú 125 A pri celkovom vstupnom zaťažovacom prúde do rozvodnice nepresahujúcom 250 A.
  • Rozvodnica
  • je krytá rozvodnica určená na pevnú montáž na zvislú rovinu alebo do steny. Rozvodnicu môže obsluhovať aj laik, najlepšie však poučený pracovník. Ich činnosť je prevažne spojená so spínacími činnosťami alebo výmenou poistkových vložiek. Ochrana pred nebezpečným dotykom živých častí krytom musí zabezpečovať aspoň stupeň ochrany IP2X
  • Stavebnicová zostava rozvodníc
  • - ide o zapúzdrené rozvodnice z tenkostennej liatiny, zo zliatiny Al alebo z PVC mechanicky navzájom spojené, umiestnené obyčajne na psoločnom nosmom ráme.Do rozvodníc sa montujú prípojnice, svorkovnice a montážne plechy s funkčnými jednotkami (ochranné prístroje). Veká môžu byť priehladné alebo nepriehladné. Do zapuzdrených rozvodníc môžu mať prístup len pracovníci s elektrotechnckou spôsobilosťou.
 • Staveniskový rozvádzač
 • je TTA rozvádzač určený na použitie na staveniskách a dočasných pracoviskách, na ktoré obyčajne nemáprístup laická verejnosť. Staveniskový rozvádzač je kombináciou jedného alebo niekoľkých transformačných alebo spínacích zariadení s príslušným riadiacim, meracím, signálnym, ochranným a regulačným zariadením úplne zostavených vrátane vnútorných elektrických spojov, mechanických väzieb a nosných častí konštrukčného vyhotovenia na použitie vo vnútorných a vonkajších staveniskách. Staveniskové rozvádzače sa delia na napajácí staveniskový rozvádzač s meraním, hlavný rozvádzač, podružný rozvádzač, transformátorový staveniskový rozvádzač, koncový staveniskový rozvádzač a staveniskovú zásuvkovú skriňu, tieto možno medzi sebou kombinovať do požadovaných zostáv. Staveniskovérozvádzače bývajú prevažne v prenosnom vyhotovení so stupňom krytia minimálne IP43, po otvorení dverí IP21. Všetky zásuvky v zásuvkovom staveniskovom rozvádzači musí chrániť prúdový chránič. K jednému prúdovému chránču sa môže pripojiť niekľoko zásuviek. Vypínač v staveniskovom rozvádzači musí byť uzamykateľný vo vypnutej polohe. Do staveniskového rozvádzača môžu mať prístup len osoby s odbornou elektrotechnickou spôsobilosťou. Obsluhovať rozvádzač môžu aj poučené osoby.
 • Káblové rozvodné skrine:
 • TTA rozvádače sú určneé na inštalovanie vo vonkajšom prostredí na verejne prístupných miestach. Sú súčasťou rozvodu elektrickej energie káblom do iného zariadenia. Stupeň ochrany krytom istiacej skrini musí byť minimálne IP34.

  Druhy káblových rozvodných skríň:
  • pozemná rozvodná káblová skriňa (PRIS, PSR, SP.P)
  • je určená na inštalovaniena mieste, ktoré je na úrovni zeme. Ide o pilierovú voľne stojacu rozvodnú káblovú skriňu, ktorá sa umiestňuje na vhodne upravené základy. Prístup do nej majú len osoby s odbornou elektrotechnickou spôsobilosťou. Slúži na koncové alebo priebežné pripojenie zemných káblov rozvodnej siete. Dolný okraj časti skrine musí byť vyšší ako 0,6 m nad definitívne upraveným terénom.
  • stožiarová káblová rozvodná skriňa (RST, VRIS, SP, IPS, SPP)
  • je skriňa RST (pre trafostanice) určená na inštalovanie na stožiari, na ktorom sa obyčajne nachádza transformátor VN/NN.
   Vonkajšia rozpojovacia skriňa VRIS sa používa na pripojenie z vonkajšej rozvodnej siete k priebežnej alebo koncovej káblovej siete z prípojky k odbernému miestu.
   Prípojkové skrine SP, SPP a izolačné prípojkové skrine IPS sú určené na umiestnenie na betónový stĺp do prierezu káblov 35 mm2. Pre väčšie prierezy sa používajú skrine VRIS.
   Slúžia na koncové pripojenie káblovej rozvodnej siete a na istenie prívodného vedenia z prípojky k odbernému miestu. Dolný okraj skrine VRIS je 1 m nad definitívne upraveným terénom. Dolný okraj prípojkovej skrine SP pri zemnej káblovej prípojke má byť 0,6 m nad terénom, ak káblová prípojka odbočuje zo vzdušného vedenia, umiestňuje sa SP vo výške 2,5 až 3 m. Ak sú prípojkové skrine (SP, SPP, IPS) umiestnené na stĺpe, ich dolný okraj je od zeme 2,5 m.
  • káblová rozvodná skriňa na stenu
  • (SP.P, PRIS, PSR) je to pilierová rozpojovacia a istiaca skriňa (PRIS, SP). Je určená na inštalovanie na stenu. Môže byť upevnená aj na nosnej rámovej konštrukcii. Slúži na rozbočovanie, rozpojovanie, a istenie káblovej rozvodnej siete zemnými káblami. Dolný okraj skrine má byť 0,6 m nad upraveným terénom.
  • káblová rozvodná skriňa do steny (SP, SPP, RIS, SR) je určená na zabudovanie do steny. Slúži nma koncové pripojenie káblovej rozvodnej siete a na istenie prívodného vedenia z prípojky k odbernému miestu. Dolný okraj má byť 0,6 m nad definitívne upraveným terénom.

Umiestňovanie prístrojov v rozvádzačoch

Jednotlivé prístroje musia byť v rozvodnom zariadení prehľadne a prístupne usporiadané a označené. Spínacie a ochranné prvky majú byť pripojené tak, aby po vypnutí boli ich pohyblivé kontakty vrátane nastaviteľných spúští a relé bez napätia. Ovládacie časti musia mať zreteľné označenie spínacích polôh. Svorky v rozvádzači musia byť umiestnené minimálne 0,2 m nad podlahou. Meracie a indikačné prístroje, ktoré sú sledované obsluhou, nesmú byť umiestnené vyššie ako 2 m nad podlahou. Prvky na núdzové vypnutie majú byť umiestnené vo výške 0,8 až 1,6 m.

Údaje, ktoré musí výrobca poskytnúť o rozvádzači

 • Typové štítky
 • - výrobca musí označiť rozvádzač typovým (výrobným) štítkom. Štítok musí byť viditeľný a čitateľný aj po nainštalovaní rozvádzača.

 • Označovanie
 • - všetky označenia na rozvodnom zariadení a na jeho častiach musia byť zrozumiteľné a trvanlivé a zosúladené so schémami zapojenia, ktoré sú dodané spolu s rozvádzačom. Jednotlivé obvody spolu s príslušnými istiacimi prístrojmi sa musia dať identifikovať.

 • Protokol o kusových skúškach
 • - výrobca k rozvádzaču priloží protokol o predpísaných vykonaných kusových skúškach, ktorý je pri PTTA obsiahlejší ako pri skúškach TTA

 • Pokyny pre inštaláciu
 • - v dokumentácii alebo v katalógoch musia byť stanovené podmienky na inštaláciu, prevádzku a údržbu rozvádzača a prístrojov, ktoré sú jeho časťou

 • Vyhlásenie o zhode
 • - v súlade so zákonom č. 264/99 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a následné nariadenia vlády SR zo 16. decembra 1999 č.392 výrobca rozvodných zariadení vydá písomné vyhlásenie o zhode výrobky s technickými predpismi vrátane spôsobu posudzovania zhody - vyhlásenie o zhode.


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár. Pridáte prvý? Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

Webwiki ButtonSeo servis