Umelá inteligencia - analýza jej súčasných a budúcich aplikácií

Umelá inteligencia - analýza jej súčasných a budúcich aplikácií
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  281 zobrazení
3
 0
Počítače a výpočtová technika

Umelá inteligencia (AI) je pojem, ktorý sa používa na opisovanie inteligentného správania strojov a systémov, ktoré sú vytvorené s cieľom simulovať schopnosti ľudského mozgu. Tieto schopnosti zahŕňajú učenie, rozpoznávanie obrazov a reči, plánovanie, rozhodovanie a riešenie problémov. AI systémy využívajú strojové učenie, ktoré umožňuje strojom a programom, aby sa sami naučili riešiť problémy a zlepšovali svoje výsledky prostredníctvom analýzy a porovnávania dát. Taktiež sa využívajú metódy ako hlboké učenie, ktoré umožňujú strojom identifikovať zložitejšie vzory a spracovávať veľké množstvá dát.

Počiatky

Hneď na úvod je dôležité si uvedomiť, že pojem "umelá inteligencia" nie je výtvorom jednej osoby alebo konkrétneho obdobia. Skôr ide o postupné vývojové úsilie a inovácie v oblasti počítačovej vedy, robotiky, matematiky a iných vedných oblastí.

Hoci niektorí vedeckí odborníci, ako napríklad John McCarthy, Marvin Minsky, Allen Newell a Herbert Simon, Alan Turing sa zaslúžili o rozvoj a popularizáciu pojmu "umelá inteligencia" v 50. a 60. rokoch 20. storočia, nejde o jediné kľúčové osobnosti. Napríklad aj vynálezca počítača Charles Babbage predpokladal, že stroje by mohli v určitom rozsahu myslieť a dokonca navrhol niekoľko konceptov, ktoré možno považovať za predchodcov moderných počítačov. Alan Turing a jeho práca v oblasti teoretickej informatiky a strojového učenia poskytla základné myšlienky, na ktorých je dnešná umelej inteligencia postavená. V roku 1950 publikoval článok s názvom "Computing Machinery and Intelligence", v ktorom predstavil tzv. Turingov test na overenie inteligencie strojov. Tento test spočíva v tom, že stroj musí mať schopnosť komunikovať s človekom v jazyku, ktorý obaja rozumejú, a dokázať presvedčiť človeka, že je tiež inteligentnou bytosťou. Ak stroj uspeje v teste, považuje sa za inteligentný. Turingov výskum sa zameriaval aj na strojové učenie a vývoj algoritmov, ktoré by strojom umožnili učiť sa a zlepšovať svoje výkony. Tieto myšlienky sú dnes základom mnohých moderných aplikácií umelej inteligencie, ako sú napríklad neurónové siete a algoritmy strojového učenia.

Okrem toho existujú aj literárne diela, ktoré popisujú myšlienku umelej inteligencie. Príkladom môže byť román "Frankenstein" od Mary Shelleyovej z roku 1818, v ktorom hlavný hrdina stvorí umelého človeka, ktorý sa však nakoniec obráti proti svojmu tvorcovi. Ďalším príkladom môže byť "Karel Čapek" a jeho dielo "R.U.R.", ktoré zaviedlo termín "robot" a popísalo prvé robotické bytosti, ktoré sa vzopreli proti svojim stvoriteľom.

Všetky tieto príspevky a inovácie prispeli k vývoju a popularizácii pojmu "umelá inteligencia" a je nemožné ich zredukovať na jedného konkrétneho "otca" tejto oblasti.

K čomu je vlastne AI dobrá, keď doteraz sme sa bez nej zaobišli?

AI má vysoký potenciál zlepšiť mnoho oblastí ľudskej činnosti a priniesť mnoho výhod, ktoré by bolo veľmi ťažké alebo priam nemožné dosiahnuť bez nej. Niektoré z týchto oblastí zahŕňajú:

 1. Práca a produktivita: AI môže pomôcť automatizovať a zlepšiť mnoho pracovných procesov, čím zvyšuje produktivitu a znižuje náklady. Môže tiež pomôcť zlepšiť kvalitu a presnosť výsledkov v mnohých technických a technologických odvetviach.
 2. Zdravotníctvo: V oblasti zdravotníctva môže AI významne pomôcť zlepšiť diagnostiku a liečbu ochorení. Môže tiež pomôcť pri skorom odhalení závažných ochorení a pomôcť priaznivo  vplývať pri zlepšovaní  prevencie rôznych chorôb.
 3. Doprava: AI môže pomôcť zlepšiť riadenie a efektivitu dopravy a to nie len nákladnej, ale aj osobnej, čím môže významne znižiť dnešnú preplnenosť a zlepšiť bezpečnosť cestnej premávky.
 4. Energetika: AI môže pomôcť zlepšiť využitie a distribúciu energie, zvyšovať efektívnosť výroby energie a znižovať emisie skleníkových plynov.
 5. Bezpečnosť: AI môže pomôcť pri identifikácii možných hrozieb a predikcii možných bezpečnostných rizík. Môže tiež pomôcť v rámci kriminalistických a forenzných vyšetrovaní.

Tieto sú len niektoré z oblastí, v ktorých môže AI priniesť zlepšenie. Je dôležité však si uvedomiť, že AI nie je určená na nahrádzanie ľudí, ale skôr na to, aby ich podporovala a pomáhala im dosahovať lepšie výsledky a zlepšovať životné podmienky.

AI sa už teraz využíva v značnej miere rôznych oblastiach pri našich činnostiach, ako napríklad v medicíne, výrobe, logistike, marketingu a ďalších, kde je potrebné zlepšiť procesy a zvýšiť efektivitu. AI môže byť tiež využitá vytvorením robotov, ktoré môžu vykonávať zložité úlohy, ako aj vytvorením virtuálnych asistentov a chatbotov, ktoré dokážu komunikovať s používateľmi a pomáhať im s rôznymi úlohami. Mimochodom, určite ste AI používali, napríklad ako prekladač DeepL, či Google Translate, alebo nejaký online nástroj na úpravu obrázkov.

Čo je základom a podstatou AI?

Základom a podstatou AI je strojové učenie (machine learning), ktoré umožňuje strojom a programom, aby sa sami naučili riešiť problémy a zlepšovali svoje výsledky prostredníctvom analýzy a porovnávania dát.

Strojové učenie je pomerne zložitý proces, kde sa stroje a programy učia z dát a skúseností, aby dokázali rozpoznať vzory, identifikovať pravidlá a robiť / poskytovať predpovede. Tento proces zahŕňa spracovanie a analýzu dát, výber správnych funkcií, ktoré pomáhajú s rozpoznávaním vzorov, a následné trénovanie strojov pomocou algoritmov strojového učenia. Algoritmy strojového učenia sa delia do troch základných kategórií: učenie s učiteľom (supervised learning), učenie bez učiteľa (unsupervised learning) a zosilňovacie učenie (reinforcement learning):

 1. Pri učení s učiteľom, program sa učí na základe testovacích dát, ktoré obsahujú správne odpovede na určité otázky alebo úlohy. Program sa snaží identifikovať vzory a pravidlá, ktoré vedú k správnym odpovediam.
 2. Pri učení bez učiteľa, program sa učí na základe neštruktúrovaných dát bez správnych odpovedí. Program sa snaží identifikovať vzory a pravidlá, ktoré pomáhajú s kategorizáciou a clusteringom dát.
 3. Pri zosilňovacom učení, program sa učí na základe zvyšovania alebo znižovania odmeny v závislosti na správaní sa programu. Program sa snaží nájsť optimálnu stratégiu pre dosiahnutie cieľa.

Takže základom a podstatou AI je schopnosť strojov a programov učiť sa a zlepšovať svoje výsledky prostredníctvom analýzy a porovnávania dát, čo umožňuje programom robiť zložité úlohy, ktoré by boli pre človeka príliš časovo náročné alebo nemožné.

Základná klasifikácia

V súčasnosti existuje mnoho modelov umelých inteligencií, ktoré sa líšia podľa svojho účelu a funkčnosti. Niektoré z týchto modelov sú:

 1. Neurónové siete - sú založené na fungovaní mozgu a sú často využívané na rozpoznávanie obrazov a reči, predikciu a modelovanie.
 2. Rozhodovacie stromy - sú grafické zobrazenia, ktoré sa používajú na rozhodovanie a predikciu v rôznych oblastiach, ako sú medicína, financie alebo marketing.
 3. Genetické algoritmy - sú inšpirované evolučným procesom a používajú sa na optimalizáciu a nájdenie najlepšieho riešenia v rôznych oblastiach, ako sú napríklad inžinierstvo alebo návrh obvodov.
 4. Podporné vektory - sú používané na klasifikáciu a predikciu a sú často využívané v medicíne, finančnom sektore alebo pri analýze textu.
 5. Hlboké učenie - je súbor neurónových sietí, ktoré sú schopné učiť sa na základe obrovského množstva dát a používajú sa na rozpoznávanie obrazov, reči alebo prirodzeného jazyka.
 6. Bayesovské siete - sú používané na modelovanie neistoty a pravdepodobností v rôznych oblastiach, ako sú medicína, obchod alebo automatizácia.
 7. Strojový preklad - je model, ktorý umožňuje prekladanie jedného jazyka na druhý a používa sa napríklad na webových stránkach alebo v podnikaní.
 8. Posilňovacie učenie - je model, ktorý sa učí pomocou pokút a odmien a používa sa napríklad v robotike alebo v hre.

Tieto modely sa využívajú v rôznych oblastiach, ako sú medicína, marketing, priemysel, finančný sektor alebo verejná správa. V poslednej dobe sa veľa investuje do vývoja umelých inteligencií, ktoré majú potenciál výrazne zlepšiť život ľudí a pomôcť riešiť rôzne problémy v spoločnosti.

V súčasnej dobe existuje mnoho platform umelých inteligencií, ktoré sú používané na rôzne účely. Niektoré z najznámejších platforiem AI sú:

 1. ChatGPT - je jednou z najznámejších platforiem umelej inteligencie, ktorá sa zameriava na rozvoj a využitie technológií pre prirodzené jazyky. ChatGPT je v súčasnosti jedným z najpoužívanejších chatbotov na svete a využíva sa v rôznych oblastiach, ako sú zákaznícke služby, vzdelávanie, zábava alebo marketing. Vďaka svojej schopnosti generovať prirodzené odpovede a správne pochopiť otázky od používateľov, sa stala veľmi populárnou a jej využitie sa očakáva, že sa bude neustále rozširovať. Jeho veľkou prednosťou je jednoduchosť používania, široké spektrum odpovedí na rôzne témy, avšak s občasnými výpadkami a nie je pripojený na internet, čo mu uberá do značnej miery v relevancii odpovedí.
 2. Microsoft Bing AI - je technológia umelej inteligencie, ktorá sa používa v internetovom vyhľadávači Bing, ktorá vychádza z modelu ChatGPT. Táto technológia používa strojové učenie a iné algoritmy, aby mohla vyhodnocovať a predpovedať to, čo by mohlo byť pre používateľov najrelevantnejšie v ich vyhľadávaní. Bing AI používa niekoľko funkcií a nástrojov, ako sú napríklad predpovedanie dotazov, osobné vyhľadávanie, rozpoznávanie obrázkov a ďalšie.
 3. Google Bard AI - je umelá inteligencia vyvinutá spoločnosťou Google, ktorá je zameraná na tvorbu textov. Bard je v skutočnosti rozšírením predošlého projektu Google GPT-3, ktorý sa zameriaval na tvorbu textov na základe zadaného vstupu. Google Bard AI dokáže generovať texty na rôzne témy a v rôznych jazykoch. Napríklad dokáže generovať články, esej a poéziu na základe zadanej témy alebo nápadu. Okrem toho môže Bard generovať aj texty na základe zadaných dotazov, napríklad odpovedať na otázky v rámci vyhľadávania. Tento projekt AI je jedným z najnovších projektov v oblasti generovania textových dát a zatiaľ nebol verejne uvoľnený pre širokú verejnosť. V súčasnosti je však možné, že Google Bard bude v budúcnosti integrovaný do rôznych služieb Google, ako je vyhľadávanie alebo Google Assistant.
 4. Meta AI - (dnes známa ako Meta Platforms, Inc.) je platforma umelej inteligencie, ktorá sa špecializuje na tvorbu personalizovaných chatbotov a virtuálnych asistentov pre podniky. Ich systém používa kombináciu prirodzeného jazyka, strojového učenia a hlbokého učenia na vytvorenie inteligentných chatbotov, ktoré môžu pomáhať podnikom pri riešení zákazníckych otázok, získavaní potenciálnych zákazníkov a poskytovaní podpory. Okrem toho, Meta AI poskytuje aj analýzu dát a nástroje na sledovanie výkonu chatbotov, aby bolo možné ich neustále vylepšovať a zlepšovať. Ich platforma je navrhnutá tak, aby bola pre používateľov jednoduchá a intuitívna, čo umožňuje rýchlu implementáciu a nasadenie chatbotov do reálneho sveta. Momentálne nie je známe, že by Meta AI (pôvodne Facebook AI Research alebo FAIR) bola priamo nasadená na sociálnej sieti Facebook ako samostatná platforma umelej inteligencie.
 5. Jasper AI - je technológia umelej inteligencie vyvinutá spoločnosťou Jasper Technologies. Táto technológia sa zameriava na využitie AI a strojového učenia pre optimalizáciu a automatizáciu rôznych procesov v priemyselných odvetviach, ako je napríklad výroba, logistika a energetika. Jasper AI umožňuje firmám získať náhľad na svoje podnikové procesy, analyzovať dáta a navrhovať optimalizácie pre zlepšenie efektivity a ziskovosti. Technológia je schopná zbierať, spracovávať a analyzovať obrovské objemy dát v reálnom čase a generovať odporúčania pre rôzne aspekty podnikových procesov. Okrem toho, Jasper AI tiež pomáha s predpovedaním výroby, dodávok a príjmov a umožňuje firme lepšie plánovať svoje podnikové procesy a optimalizovať svoje zdroje. Jasper AI sa tak stala dôležitou technológiou pre priemyselné odvetvia, ktoré sú závislé na rýchlych a efektívnych procesoch a správe dát.
 6. YouChat AI - je platforma umelej inteligencie (AI), ktorá bola vyvinutá spoločnosťou YouChat Inc. s cieľom vytvoriť efektívny a inteligentný chatbot pre podporu zákazníkov. Táto platforma využíva najnovšie technológie v oblasti umelej inteligencie, strojového učenia a spracovania prirodzeného jazyka na vytvorenie chatbota, ktorý je schopný interagovať s používateľmi a odpovedať na ich otázky. YouChat AI je navrhnutá tak, aby bola flexibilná a prispôsobiteľná pre rôzne sektory a typy podnikov. Môže byť použitá pre rôzne účely, ako napríklad na zákaznícku podporu, výučbu jazykov, obchodné služby a podobne. Platforma YouChat AI má v sebe zabudované nástroje na učenie a trénovanie chatbota pomocou vzorových otázok a odpovedí. Týmto spôsobom môže chatbot zlepšovať svoje schopnosti odpovedať na otázky a riešiť problémy, ktoré sa mu predkladajú. Ďalšou výhodou YouChat AI je jej schopnosť zapojiť sa do rôznych kanálov komunikácie, vrátane SMS, e-mailov, sociálnych médií a podobne. Táto flexibilita umožňuje používateľom komunikovať s chatbotom prostredníctvom kanálu, ktorý im najviac vyhovuje. Výsledkom je efektívny chatbot, ktorý dokáže ušetriť čas a náklady na zákaznícku podporu, zvýšiť spokojnosť zákazníkov a zlepšiť celkovú produktivitu podniku. YouChat AI je teda inovatívna platforma umelej inteligencie, ktorá pomáha podnikom zlepšovať svoje služby a riešiť potreby svojich zákazníkov.
 7. Writesonic AI - je platforma umelej inteligencie (AI), ktorá bola vyvinutá na vytvorenie efektívneho a inteligentného softvéru pre tvorbu kreatívnych a účinných textov pre rôzne účely, ako napríklad na marketing, propagáciu, publicitu a podobne. Táto platforma využíva najnovšie technológie v oblasti umelej inteligencie, strojového učenia a spracovania prirodzeného jazyka na vytvorenie textov, ktoré sú vysoko kvalitné, pútavé a presvedčivé. Writesonic AI je navrhnutá tak, aby bola jednoduchá a intuitívna pre použitie. Užívatelia môžu zadávať svoje požiadavky a potreby a systém vytvorí text na základe zadaných kritérií. Tento proces je rýchly, efektívny a úsporný, pretože užívatelia nemusia strácať čas a energiu na vytváranie textov ručne. Platforma Writesonic AI ponúka rôzne nástroje na tvorbu rôznych typov textov, ako napríklad reklamné texty, návrhy produktov, e-maily, blogy a podobne. Tieto texty sú vytvorené s ohľadom na potreby a ciele podniku, čím sa zvyšuje účinnosť a efektivita ich marketingových kampaní. Writesonic AI je tiež schopná optimalizovať texty pre vyhľadávače a zlepšiť SEO pre podniky. Táto funkcia umožňuje podnikom zlepšiť svoju online viditeľnosť a získať viac organického a cieľového webového provozu. Výsledkom je sofistikovaná a vysoko účinná platforma, ktorá pomáha podnikom zvyšovať efektivitu ich marketingových kampaní a zlepšovať celkovú produktivitu.
 8. TensorFlow - je otvorená platforma pre strojové učenie, ktorú vyvinula spoločnosť Google. Je veľmi flexibilná a používa sa v rôznych oblastiach, ako sú rozpoznávanie obrazov, reči alebo predikcia.
 9. PyTorch - je ďalšia populárna otvorená platforma pre strojové učenie, ktorú vyvinula spoločnosť Facebook. Je veľmi intuitívna a rýchla a používa sa v mnohých oblastiach, ako sú rozpoznávanie obrazov, reči alebo prirodzeného jazyka.
 10. Microsoft Azure - je cloudová platforma, ktorá poskytuje širokú škálu nástrojov a služieb pre strojové učenie a AI. Používa sa v mnohých oblastiach, ako sú medicína, finančný sektor alebo priemysel.
 11. IBM Watson - je platforma, ktorá poskytuje riešenia pre strojové učenie a AI. Používa sa v rôznych oblastiach, ako sú zdravotníctvo, financie alebo priemysel.
 12. Amazon Web Services - je cloudová platforma, ktorá poskytuje rôzne nástroje a služby pre strojové učenie a AI. Používa sa v mnohých oblastiach, ako sú obchod, marketing alebo priemysel.
 13. Google Cloud AI - je platforma, ktorá poskytuje riešenia pre strojové učenie a AI. Používa sa v rôznych oblastiach, ako sú rozpoznávanie obrazov, reči alebo predikcia.
 14. Hugging Face - je platforma, ktorá sa zameriava na rozvoj a distribúciu technológií pre strojové učenie v oblastiach ako sú rozpoznávanie obrazov, reči alebo prirodzeného jazyka.

Tieto platformy sú v súčasnosti veľmi populárne a používajú sa v rôznych oblastiach, ako sú medicína, marketing, priemysel, finančný sektor alebo verejná správa. V poslednej dobe sa veľa investuje do vývoja umelých inteligencií a používanie týchto platforiem sa očakáva, že sa bude neustále zvyšovať.

A ako je to s bezpečnosťou?

S rýchlym rozvojom umelých inteligencií a automatizácie v posledných rokoch sa mnoho pozornosti upriamuje na bezpečnostné riziká spojené s týmito technológiami. S používaním platforiem umelej inteligencie, existuje niekoľko bezpečnostných rizík, ktoré by mali byť zohľadnené a riešené, aby sa minimalizovalo riziko pre používateľov.

Jedným z najväčších bezpečnostných rizík spojených s umelou inteligenciou je ochrana osobných údajov. V prípade Chat bootov sa používateľom umožňuje poskytnúť svoje osobné údaje, aby mohli byť využité na prispôsobenie konverzácie. Je kritické, aby tieto údaje boli správne chránené a nezneužívané. Vlastník platformy musí zabezpečiť, že sú dodržiavané príslušné zákony a predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov a že používateľom sa poskytuje dôverné a bezpečné prostredie.

Ďalším dôležitým aspektom bezpečnosti sú bezpečnostné riziká v samotnom modeli umelých neurónov. S používaním strojového učenia môže dôjsť k neúmyselnému zavedeniu predsudkov a diskriminácie do modelu, ktorý by mohol ovplyvniť konverzáciu s používateľom. Je dôležité, aby boli modely umelých neurónov preskúmané a zabezpečené tak, aby sa predišlo týmto problémom. V prípade napríklad ChatGPT sú modely vytvorené na základe veľkého množstva dát a sú preskúmané odborníkmi z oblasti umelých neurónov, aby sa minimalizovalo riziko predsudkov.

Ďalšie riziko, ktoré by malo byť zohľadnené, je manipulácia s modelom. Ak by niekto získal prístup k modelu a zmenil by ho, mohlo by to mať negatívny vplyv na konverzáciu a bezpečnosť používateľa. Je dôležité, aby sa modely správne chránili a aby mali dostatočné zabezpečenie.

Nakoniec, existuje aj riziko zneužitia platformy pre nelegálne účely, ako sú podvody, šírenie dezinformácií alebo spamovanie. Vlastník platformy musí čiť adekvátnu ochranu proti týmto druhom zneužitia a monitorovať aktivity na platforme, aby sa zabezpečilo, že sa nepoužíva na nezákonné účely. Okrem toho by mali byť k dispozícii aj spôsoby, ako nahlásiť nevhodné správanie alebo zneužitie, aby boli rýchlo a efektívne riešené. Používatelia by mali byť tiež informovaní o správnom používaní platformy a o tom, že zneužitie platformy môže mať právne dôsledky. Zabezpečenie bezpečnosti a zodpovedného používania umelých inteligencií je výzvou pre vývojárov, výskumníkov, podnikateľov a používateľov, ale v konečnom dôsledku je to kľúčové pre ochranu spoločnosti a našej budúcnosti.

Zneužitie umelých inteligencií, môže viesť k rôznym bezpečnostným rizikám a príkladmi môžu byť:

 1. Generovanie falšovaných textov - Modely umelých neurónov použité napríklad v populárnej platforme ChatGPT môžu byť použité na generovanie falšovaných textov, ktoré môžu byť zneužité na šírenie dezinformácií alebo na podvodné účely.
 2. Generovanie falošných hlasov a účtov na sociálnych sieťach -  Umelá inteligencia môže byť použitá aj na generovanie falošných hlasov, ktoré môžu byť použité na podvodné účely alebo na účelovú manipuláciu s verejným názorom, poprípade môže za istých predpokladov vytvárať aj užívateľské účty, ktoré dokážu interagovať s humanoidnými používateľmi a vytvárať nové otázkové vlákna.
 3. Zneužitie modelu na útoky na webové stránky -  Modely umelých neurónov môžu byť použité aj na útoky na vybrané webové stránky, kde sa snažia zneužiť slabé miesta v ich zabezpečení.
 4. Zneužitie modelu na šírenie spamu -  Modely umelých neurónov môžu byť použité aj na generovanie spamových správ, ktoré môžu byť zneužité na podvodné účely.
 5. Útoky na modely umelých neurónov - Ak niekto získal prístup k modelu, môže ho zneužiť na výrobu falošných správ alebo na manipuláciu s verejným názorom.
 6. Využitie umelej inteligencie na rozpoznávanie tváre - V poslednej dobe bolo možné pozorovať zneužitie umelej inteligencie na rozpoznávanie tváre na sledovanie ľudí bez ich vedomia alebo súhlasu.
 7. Útoky na algoritmy strojového učenia -  Útoky na algoritmy strojového učenia, ktoré sú použité na modely umelých neurónov, môžu byť použité na získanie neoprávnenej prístupu k osobným údajom alebo na podvodné účely.
 8. Zneužitie chatbotov na podvodné účely -  Chatboty môžu byť použité na podvodné účely, ako sú phishingové útoky alebo na získavanie citlivých informácií od používateľov, či obsahu, ktorý je zavádzajúci, alebo inak pozmenený.

Je dôležité, aby sme si uvedomovali tieto bezpečnostné riziká a snažili sa minimalizovať ich vplyv na používateľov a spoločnosť ako celok. Musíme zabezpečiť, aby modely umelých neurónov boli v správnom zabezpečení a aby boli použité iba na zákonné a etické účely. To si vyžaduje úzku spoluprácu medzi odborníkmi z oblasti bezpečnosti a vývojárov umelých inteligencií.

Je rovnako dôležité zabezpečiť správne využitie umelých inteligencií a minimalizovať ich možný negatívny vplyv na spoločnosť. Jedným z možných riešení je zavedenie etických a bezpečnostných noriem pre vývoj a pre využívanie umelých inteligencií.

Ochrana používateľa

Všetky tieto nástroje majú vysoký potenciál vytvárať množstvo textových obsahov, ktoré môžu byť zneužité na šírenie dezinformácií, podvodov alebo iných nelegálnych činností. Preto musia vývojári týchto platform dbať na to, aby zabezpečili bezpečnosť a integritu používateľských účtov a zabezpečili, že texty vytvorené týmito nástrojmi sú etické a neškodia nikomu. Okrem toho je dôležité, aby používatelia týchto nástrojov boli oboznámení s tým, ako fungujú a ako sa používajú na tvorbu textov. Používatelia by mali vedieť, že tieto nástroje sú len nástroje a že stále plne zodpovedajú za obsah a správnosť textov, ktoré vytvárajú.

Preto by mala byť súčasťou používania týchto nástrojov aj vzdelávacia kampaň, ktorá by pomohla používateľom lepšie pochopiť, ako nástroje umelej inteligencie fungujú a aké sú ich limity a samozrejme aj riziká. Toto by mohlo pomôcť používateľom minimalizovať riziko vytvárania nevhodných alebo nelegálnych textov, alebo iného obsahu.

Celkovo je preto dôležité, aby vývojári týchto nástrojov a používatelia sami si boli vedomí rizík a prevencie využitia AI pre zlé účely a aby sa snažili minimalizovať tieto riziká prostredníctvom opatrení, ako sú napríklad etické kódexy, bezpečnostné opatrenia a vzdelávacie kampane.

Existuje niekoľko organizácií, ktoré sa zaoberajú týmto problémom a snažia sa vytvoriť pravidlá a normy pre etické a bezpečné využívanie umelých inteligencií, napríklad IEEE Global Initiative on Ethics of Autonomous and Intelligent Systems alebo Partnership on AI. Tieto organizácie sa snažia presadiť pravidlá, ktoré zabezpečia, že umelé inteligencie budú použité iba na zákonné a etické účely a minimalizujú ich negatívny vplyv na spoločnosť.

V súčasnosti existujú aj nástroje a technológie, ktoré pomáhajú minimalizovať riziká spojené s používaním umelých inteligencií. Napríklad, existujú nástroje na detekciu falšovaných správ a modelov umelých neurónov, ktoré pomáhajú zabezpečiť, že modely sú správne trénované a použité iba na etické a zákonné účely.

V konečnom dôsledku je zodpovednosťou vývojárov, výskumníkov a používateľov umelých inteligencií zabezpečiť, že umelé inteligencie budú použité iba na etické a zákonné účely a minimalizovať ich negatívny vplyv na spoločnosť. Musíme si uvedomiť, že umelé inteligencie sú nástroje a ich úspech a účinnosť závisí od našich rozhodnutí a etických noriem, ktoré budeme dodržiavať.

Môže sa AI správať voči človeku nepriateľsky, alebo mu ublížiť?

V súčasnosti nie je známy žiaden incident, že by AI mala úmyselne ubližovať ľuďom alebo sa správala nepriateľsky voči nim. Avšak, ak by sa umelej inteligencii poskytli nesprávne informácie alebo by bola navrhnutá s nedostatočnými bezpečnostnými opatreniami, mohla by spôsobiť problémy. Vedomie v súvislosti s AI je stále otázne a kontroverzné. Zatiaľ čo niektorí vedci tvrdia, že je možné vytvoriť umelé vedomie, iní sa domnievajú, že to nie je možné. V súčasnosti AI nemá vedomie ani vlastné myšlienky, a tak nemôže mať ani vlastné ciele, ktoré by sa vzájomne odlišovali od cieľov ľudí, ktorí ju vytvárajú a programujú. Je však dôležité mať na pamäti, že AI je len nástrojom a ten ako taký, môže byť použitý na dobré, ale aj zlé účely. Preto je dôležité, aby výskumníci a tvorcovia umelej inteligencie pracovali na zabezpečení, aby sa predišlo nežiadúcim dôsledkom a aby sa minimalizovali riziká spojené s jej používaním.

Budúcnosť AI

V oblasti umelej inteligencie sa očakáva výrazný pokrok v blízkej budúcnosti, najmä v oblastiach, ako sú strojové učenie, spracovanie prirodzeného jazyka a robotika. V horizonte 5 rokov sa očakáva, že AI bude ešte viac integrovaná do našich každodenných životov a bude používaná na riešenie ešte širšieho spektra problémov a úloh. Jedným z najväčších trendov v oblasti AI je využitie hlbokých neurónových sietí, ktoré sa stávajú čoraz efektívnejšími v riešení rôznych úloh, ako sú rozpoznávanie obrazov, spracovanie reči a predikcia vzorcov. Očakáva sa, že tieto technológie budú stále viac používané v oblastiach, ako sú zdravotníctvo, finančné služby a priemyselná výroba.

V oblasti spracovania prirodzeného jazyka (NLP) sa očakáva, že AI bude schopná lepšie porozumieť a generovať ľudský jazyk, čo by mohlo viesť k vývoju pokročilých chatbotov, ktoré budú schopné komunikovať s ľuďmi s väčšou prirodzenosťou a presnosťou. Taktiež sa očakáva, že NLP bude používané na zlepšenie efektivity a presnosti automatizovaných prekladov a analýzy sentimentu v online diskusiách. V oblasti robotiky sa očakáva, že AI bude schopná učiť sa z prostredia, čo by mohlo viesť k vývoju robotov, ktorí budú schopní adaptovať sa na zmeny prostredia a riešiť komplexné problémy. Taktiež sa očakáva, že roboti budú používaní na riešenie úloh v oblastiach, ako sú výroba, logistika a zdravotníctvo.

Celkovo sa teda očakáva, že umelá inteligencia bude v blízkej budúcnosti naďalej rásť a bude používaná na riešenia stále širšieho a náročnejšieho spektra problémov. Avšak, s tým súvisí aj otázka etických a bezpečnostných aspektov používania AI, ktoré budú potrebovať našu - teda ľudskú zvýšenú pozornosť a reguláciu.

Informácia : Pokiaľ sa vám článok páčil a máte záujem o viac takýchto článkov, podporte drobnou sumou jeho autora. Ďakujeme
Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok?

Máte aj vy zaujímavú konštrukciu, alebo článok a chceli by ste sa o to podeliť s viac ako 300.000 čitateľmi? Tak neváhajte a dajte nám vedieť, radi ju uverejníme a to vrátane obrazových a video príloh. Rovnako uvítame aj autorov teoretických článkov, či autorov zaujímavých videí z oblasti elektroniky / elektrotechniky.

Kontaktujte nás!


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie, alebo podporte jeho autora.
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár k článku. Pridáte prvý? Berte prosím na vedomie, že za obsah komentára je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

PCBWay Promo

Blank Baneer

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

Blank Baneer

ALLPCB Promo
PCBWay Promo

Blank Baneer

ALLPCB Promo

Webwiki Button