Fórum ElektroLab.eu

Vnútorné elektrické inštalácie

Vnútorné elektrické inštalácie
Elektrolab Pridal  Elektrolab
  1617 zobrazení
3
 0
Elektroinštalácie

Všeobecné požiadavky

Pri pripájaní EZ NN k distribučnej sieti sa všetky pevne pripájané spotrebiče majú pripojiť tak, aby sa mohla posúdiť ich bezpečnosť. Vedenie musí byť pripojené tak ,aby zostalo pod napätím pri odpojení ostatných EZ v prípojkovej skrini alebo v hlavného rozvádzača.

 1. Rozvádzače a rozvodnice musia byť zhotovrné pre prostredie, v ktorom budú umiestnené. Pred elektromerovým rozvádzačom alebo jadrom musí byť voľný priestor aspoň 80 cm s rovnou podlahou.
 2. Rozvádzače a rozvodnice sa nesmú umiestňovať na ramene schodišťa.
 3. Na jeden svetelný obvod sa môže pripojiť iba toľko svietidiel, aby súčet ich menovitých prúdov neprekročil menovitý prúd istiaceho prvku obvodu.
 4. Spínače osvetlenia majú byť umiestnené pri dverách na strane otvárania. Ak sa nevyžaduje takéto umietnenie, môžu byť spínače umietnené aj na inom mieste, pričom nesmie byť ohrozená bezpečnosť. Kolískové spínače sa umiestňujú tak, aby pre polohu zapnuté bolo treba stlačiť kolísku hore.
 5. Svetelný obvod sa istí proti preťaženiu a skratu istiacim prvkom s menovitým prúdom maximálne 25 A.
 6. Na zásuvkové obvody sa môže podľa potreby pevne pripojiť jednoúčelový spotrebič na krátkodobé použitie do celkového príkonu 2000 VA.
 7. Na jeden jednofázový zásuvkový obvod možno pripojiť najviac 10 zásuvkových vývodov, pričom inštalovaný príkon nesmie prekročiť 3680 VA pri istení 16 A alebo 2300 VA pri istení 10 A.
 8. Na jeden trojfázový obvod možno pripojiť niekoľko trojfázových zásuviek na rovnaký menovitý prúd. Zásuvky na rozdielne menovité prúdy sa nesmú zapájať na jeden trojfázový obvod.
 9. Pevne pripojené jednofázové spotrebiče do celkového príkonu 2000 VA nevyžadujúce istenie možno pripojiť na spoločný obvod s iným zariadením. Pre pevne pripojené jednofázové spotrebiče nad 2000 VA sa zriaďujú samostatne istené obvody.
 10. Trojfázové spotrebiče môžu byť pripojené na jeden obvod, ak ich celkový výkon nepresiahne 15 kVA.
 11. V budovách, kde je zavedený plyn, nesmie byť inštalovaný iskriaci zvonček (zvonček s prerušovačom).

 

Ovládanie osvetlení spoločných komunikácií objektu:

 • v budovách, ktoré majú spoločné osvetlenie z dôvodu bezpečnej prevádzky ovládať jednotlivými užívateľmi zo všetkých miest
 • v budovách, v ktorých je osoba poverená ovládaním osvetlenia, môže byť ústredné ovládanie
 • kombináciou uvedených spôsobov
 • núdzovím osvetlením, ktoré dopĺňa jeden z uvedených spôsobov osvetlenia

Ak je osvetlenie spoločných komunikácií ovládané smaočinnými schodišťovými spínačmi, musí byť možnosť zapnúť trvalé osvetlenie. Pri ovládaní samočinnými schodišťovými spínačmi sa musí použiť ovládač so svetelnou signalizáciou.

Hlavné domové vedenie (HDV)

Musí byť umiestnené a vyhotovené tak, aby bol sťažený nedovolený odber. Musí byť vyhotovené tak, aby jeho výmena bola možná bez stavebných zásahov ( v rúrkach, lištách, ...). Každé HDV sa istí v prípojkovej skrini, prípadne v hlavnom rozvádzači, príslušne dimenzovanými istiacimi prvkom. Ak je v objekte viac HDV, možno ako prípojkovň skriňu použiť rozpojovaciu istiacu skriňu.

Zmena prierezu vodičov HDV je možná iba v mieste:

 • kde je odbočka k väčším spotrebičom (kotolňa, strojovňa)
 • kde z kmeňového HDV odbočujú jednotlivé vetvy HDV
 • kde časť HDV od prípojkovej skrine k prvému odbočeniu elektromera je vyhotovená z vodičov inej konštrukcie ako hlavné stúpacie vedenie

Pripojenie bytovej rozvodnice k HDV sa delí na:

 • odbočky k elektromerom
 • rozvody za elektromerom

Pre každý objekt, budovu, nehnuteľnosť so samostatným číselným označením sa zriaďuje jedna samostatná prípojka. Prípojka sa zriaďuje zvyčajne s plným počtom vodičov verejného rozvodu elektrickej energie. Dimenzuje sa vzhľadom na prípadné zvýšenie odberu elektrickej energie. Prierez vodičov elektrickej prípojky nemá byť menší ako prierez vodičov HDV.

Odbočky k elektromerom

Odbočky z HDV k elektromerom sú trojfázové alebo jednofázové a končia v skrinke elektromeru. Minimálne prierezy vodičov Al 10 mm2 alebo Cu 6 mm2; Al 16 mm2 a Cu 10 mm2

Odbočka sa istí pri odbočení z HDV (zmena prierezu) len vtedy, ak je jej dĺžka väčšia ako 3 m. Kratšia odbočka má istič umiestnený tesne pred elektromerom. Menovitý prúd ističa je 16 A ; resp. 25 A

Istenie pred elektromerom

Úlohou ističa je:

 • istiť odbočky k elektromeru
 • obmedziť odoberaný maximálny príkon
 • zosúladenie s vyhláškou pre odvodenie poplatku za pripojenie odberného miesta k dodávateľskej sieti
 • byť určujúcim prvkom na stanovenie stálej platby za dodávku elektrickej energie, ktorá vychádza z veľkosti rezervovaného príkonu

Pre rodinné domy a byty sa odporúča trojfázová prípojka s ističom minimálne 25 A.

Umiestnenie elektromerov

V budovách sa majú elektromerové rozvádzače a jadrá umiestnitniť na chodbe alebo schodišti, nikdy nie na ramene schodišťa. Možu byť tiež v podzemnom podlaží a v základnom prostredí. Ak je v objekte viac odoberateľov, všetky elektromery sa umiestňujú do jedného miesta na to vyhradeného (energetické centrum).

V chatových oblastiach môžu byť elektromery pre niekoľko objektov sústredené v jednom elektromerovom rozvádzači. Elektromery sa nesmú montovať do spoločných skríň alebo výklenkov s plynomermi a majú byť v iných miestnostiach ako plynomer alebo plynové vedenie. Ak sú v spoločnej miestnosti, táto musí byť dobre vetraná - musí mať dvere s pevným vetracím zariadením.

V elektromerových rozvádzačoch musia byť upravené na plombovanie tieto prístroje (ak nie sú pod zaplombovateľným krytom):

 • ističe pred elektromerom
 • svorkovnica elektromera, sadzbového spínača alebo prijímača HDO
 • svorkovnica PEN, PE alebo rozbočovací mostík pre vodiče PEN, PE
 • ovládacie relé pri skupinovom ovládaní akumulačných spotrebičov
 • kryt oddeľujúci živé nemerané časti rozvodu od priestoru pre elektromeru

Rozvod za elektromerom

Vedenie za elektromerom je pokračovanie odbočky k elektromeru a má rovnakú dimenziu. Rozdiel je v požiadavkách na montáž - vodiče možno uložiť priamo pod omietku. Toto vedenie sa končí v rozvádzači za elektromerom, prípadne v bytovej rozvodnej skrinke alebo na rozvodnej doske vybavenej istiacimi prvkami pre jednotlivé obvody napájaného objektu. Toto miesto inštalácie je posledným miestom, v ktorom možno prípadnú sieť TN - C upraviť na TN - C - S.

Rozvody v bytoch

Platia podmienky:

 • na svetelné obvody možno v každej miestnosti pripájať aj jednu zásuvku
 • zásuvkový obvod slúži na pripájanie prenosových spotrebičov, ale možno v ňom inštalovať aj pevne upevnený spotrebič do 2000 W
 • na obvod pre bytové jadro (ak je v inštalácii použité) sa pripájajú pevne upevnené psotrebiče (jadrá a kuchyne, zásuvky a osvetlenie)
 • pre veľké spotrebiče (sporák, práčka, umývačka, ohrievač vody, sušička, mangeľ) určujú predpisy samostatné obvody

Minimálny počet obvodov v bytoch podľa kategórie

Počet obvodov požadovaných pre jednotlivé miestnosti a priestory vyjadruje nároky na stupeň elektrizácie aj výhľady do budúcnosti. Odporúčaný počet svetelných, zásuvkových vývodov v jednotlivých miestnostiach (S - svetelný vývod, Z - zásuvkový vývod)

Ukladanie vedení možno uskutočniť viacerými spôsobmi:

 • v rúrkach
 • pod alebo na omietku
 • mostíkovými izolovanými vodičmi pod omietkou
 • káblami uloženými v stene alebo na nej
 • káblami v podlahe alebo na strope na horľavých podkladoch a v nich

Spôsob ukladania vodičov má rozhodujúci vplyv n aich dimenzovanie. Rozvody v obytných miestnostiach sa ukladajú pod omietku, len pri nebytových inštaláciách sa ukladajú viditeľne na povrchu.

Zásuvkové rozvody:

 • dvojitá zásuvka sa považuje za jeden zásuvkový vývod
 • zásuvky v kuchyni je nutné osadiť tak, aby mohla byť pripojená chladnička a na pracovnej ploche kuchynskej linky mohli byť pripojené elektrické spotrebiče
 • ak je v kuchyni elektrický sporák (istenie obvodu sporáka istič 16 A, 400 V) možno zásuvku pri sporáku pripojiť na zásuvkový obvod
 • zo svetelného obvodu môže byť v každej miestnosti vyvedená jedna zásuvka (pri dverách vedľa alebo pod spínačom osvetlenia)
 • jednofázové zásuvky v sieti TN - C sa pripájajú tak, aby ochranný kolík bol hore a vodič PEN bol najskôr pripojený na kolík a potom na pravú dutinku, krajný vodič sa pripojí na ľavú dutinku pri pohľade spredu
 • jednofázové zásuvky v sieti TN - S sa pripájajú tak, aby ochranný kolík bol hore a mal pripojený vodič PE; krajný vodič sa pripojí na ľavú dutinku a neutrálny vodič na pravú dutinku pri čelnom pohľade
 • zásuvky musia byť navrhované podľa napätia a prúdovej sústavy; pri použití dvoch napäťových sústav musia byť zásuvky nezámenné; každá napäťová sústava musí mať rovnaký typ zásuviek v celom zariadení
 • dvojzásuvka sa pripája na jeden obvod a nesmie sa pripájať do dvoch rôznych obvodov a ani sa nesmie prerušiť prepojenie obidvoch zásuviek
 • v spálni pri posteli a v iných miestnostiach, kde sa predpokladá súčasné použitie väčšieho počtu menších spotrebičov, sa odporúča inštalovať dvoj- resp. trojzásuvky
 • je vhodné umiestniť zásuvku vo WC, na pripojenie ohrievača
 • zásuvky na pripojenie PC sa pripoja na rozvodnú sústavu TN - S. Pre zásuvky, na ktoré sa pripájajú PC, sa zriaďujú obyčajne samostatné istené obvody. Treba si uvedomiť, že tieto nie sú odolné voči prepätiu v sieti a proti atmosférickému prepätiu. Zariadenia treba chrániť prepäťovou ochranou. Za dostatočnú ochranu sa považuje trojstupňová ochrana zvodičmi prepätia
 • zásuvky v nebytových priestoroch sa umiestňujú podľa prevádzkových podmienok
 • zásuvky v školách sa zriaďujú v každej učebni a telocvični. V dennej miestnosti materských škôl sa zriaďujú 2 zásuvky. Tieto zásuvky musia byť odpínateľné (ističom v rozvádzači). V materských školách a jasliach sa požaduje ochrana pred svojvoľným dotykom (bezpečnostnou zátkou)

Osvetlenie obytných miestností

Ráta sa s tým, že svietidlá budú nainštalované užívateľom.Doprestred sa spraví vývod ovládaný spínačom od dverí. Zásuvky na osvetlenie ovládané spínačom pri vchode do miestnosti musia byť odlíšené od ostatných zásuviek (označením, typom).

Rozvody na osvetlenie

Vo väčších miestnostiach, kde je predpoklad, že celý priestor nebude vždy využitý, je vhodné usporiadať jednotlivé samostatne ovládateľné skupiny svietidiel tak, aby bolo možné osvetliť časti miestnosti.

Úbytok napätia v bytových domoch

delí sa podľa úseku rozvodu takto:

1. úbytok napätia v rozvode medzi prípojkovou skriňou a rozvádzačom namá presiahnuť pri:

 • svetelnom a zmiešanom odbere 2 %
 • odbere inom ako je svetelný 3 %

2. úbytok napätia od rozvádzača za elktromerom ku spotrebičom nemá presiahnuť pri:

 • svetelných vývodoch 2 %
 • vývodoch pre ohrievače a variče 3 %
 • ostatných vývodoch 5 %

3. V budovách s rozvodmi inými ako v bytových domoch sú povolené maximálne úbytky napätí:

 • svetelné vývody 4 %
 • vývody pre ohrievače a variče 6 %
 • ostatné vývody 8 %

Zóny ukladania vedení v bytoch

Inštalačné zóny:

VZ = vodorovná zóna
VZ-d = VZ dolná
VZ-s = VZ stredná
VZ-h = VZ horná     
ZZ-o = ZZ okenná
ZZ-r = ZZ rohová
ZZ-d = ZZ dverová
ZZ = zvislá zóna

V zóne VZ-s sa vodiče ukladajú prednostne vo výške 1000 mm a spínače a zásuvky vo výške 1150 mm nad dokončenou podlahou.
ZZ-d je 100 až 300 mm od dverového priestoru hrubej stavby.
ZZ-o je 100 až 300 mm od okenného priestoru hrubej stavby.

Ukladať vodiče mimo zón možno len v nevyhnutných prípadoch, treba však zachovať tieto podmienky:

 • vodiče sú v rúrkach v stenách, pričom krycia vrstva rúrok je minimálne 60 mm
 • vodiče sú v kanálikoch prefabrikovaných dielcoch stavby
 • pre podlahy a stropy nie sú určené ukladacie zóny
 • pripojenie vývodov, spínačov, zásuviek, ktoré sú z nutného dôvodu mimo inštalačnej zóny, sa urobí zvislým vedením z najbližšej vodorovnej inštalačnej zóny
 • pokiaľ oznamovacie vedenie prechádza cudzími súkromnými uzamykateľnými priestormi, vyžadujú si opatrenie na sťaženie nedovoleného zásahu


Elektrické rozvody v poľnohospodárskych objektoch

 • rozvádzače umiestnené vonku musia mať krytie min. IP 43, pod prístreškom IP 21, odporúča sa IP 43
 • priestor pred rozvádzačom musí byť voľný
 • jedno a trojfázové zásuvky nesmú byť v priestoroch, kde sú ľahko zápalné látky
 • technologické linky musia byť vybavené central stopom, ktorý však nesmie vyradiť z činnosti zariadenie slúžiace na bezpečnosť
 • infražiariče majú byť vybavené signalizáciou zapnutého stavu, keď ju nemajú, musí ju mať spínač ovládajúci tento žiarič
 • pripojenie elektrických akumulačných zariadení sa vykoná pevným alebo poddajným prívodom, prívod musí mať v blízkosti spotrebiča vypínač so signalizáciou zapnutého stavu
 • je nutné zabezpečiť dotykové a krokové striedavé napätie pre živočíšnu výrobu nepresiahlo 24 V
 • v mokrých PĽ objektoch musí byť vždy základná ochrana doplnená pospájaním, dosiahne sa tým vyrovnanie potenciálu
 • vodivé predmety sú pospájané minimálne na dvoch miestach s uzemňovačom.Vzdialenosť pospájania a uzemňovača nesmie presiahnuť 50 m

 


Páčil sa Vám článok? Pridajte k nemu hodnotenie
 

     

Komentáre k článku

Zatiaľ nebol pridaný žiadny komentár. Pridáte prvý? Za obsah komentárov je zodpovedný užívateľ, nie prevádzkovateľ týchto stránok.
Pre komentovanie sa musíte prihlásiť.

Vyhľadajte niečo na našom blogu

Webwiki ButtonSeo servis